Mag­käns­lan

Så här styr bak­te­ri­er­na di­na tan­kar.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

En av de mest över­ras­kan­de upp­täck­ter­na när det gäl­ler tarm­flo­ran är sam­ban­det mel­lan det per­son­li­ga mi­kro­bi­o­met och tan­kar och käns­lor. Det sker he­la ti­den en två­vägs­kom­mu­ni­ka­tion mel­lan tarm och hjär­na. Det en­te­ris­ka sy­ste­met, som ock­så är känt som ”den and­ra hjär­nan”, är ett kom­plett nät­verk av nerv­cel­ler i tar­men som fun­ge­rar obe­ro­en­de av hjär­nan.

Det är än­nu in­te klar­lagt hur mi­krob­er­na i tar­men på­ver­kar hjär­nan, men det ser ut som om fle­ra oli­ka me­ka­nis­mer ver­kar pa­ral­lellt. Forsk­ning­en vi­sar att tarm­bak­te­ri­er pro­du­ce­rar en stor an­del av de sig­nal­sub­stan­ser som re­gle­rar hu­mö­ret, bland an­nat 95 pro­cent av allt se­ro­to­nin och 50 pro­cent av allt do­pa­min i krop­pen. En­skil­da bak­te­ri­er kan ock­så ak­ti­ve­ra va­gus­ner­ven och där­med kom­mu­ni­ce­ra di­rekt med hjär­nan. På så sätt sti­mu­le­rar bak­te­ri­er­na pro­duk­tio­nen av and­ra hu­mör­re­gle­ran­de hor­mo­ner, bland an­nat sig­nal­sub­stan­sen GABA (gam­ma-ami­no­smör­sy­ra). Lå­ga ni­vå­er av sig­nal­sub­stan­ser som se­ro­to­nin och do­pa­min är för­knip­pa­de med psy­kis­ka pro­blem som ång­est och de­pres­sion, och fors­kar­na un­der­sö­ker möj­lig­he­ten att be­hand­la de här till­stån­den ge­nom att re­gle­ra pa­ti­en­ter­nas tarm­flo­ra.

Fors­kar­na har gjort fle­ra stu­di­er på möss där de har un­der­sökt tarm­flo­rans in­ver­kan på be­te­en­det. Bak­te­ri­e­fria möss av­la­des i ste­ril mil­jö för att för­hind­ra att de ska­pa­de sitt eget mi­kro­bi­om. De bak­te­ri­e­fria mös­sen vi­sa­de ef­ter en tid tec­ken på ång­est, de­pres­sion och i en­skil­da fall även au­tis­tis­ka drag. När fors­kar­na be­hand­la­de mös­sen med oli­ka stam­mar av tarm­bak­te­ri­er bör­ja­de de upp­fö­ra sig nor­malt. Även om det är stor skill­nad på möss och män­ni­skor, an­ser fors­kar­na att de här stu­di­er­na är myc­ket lo­van­de. De tror att en helt ny ge­ne­ra­tion pro­bi­o­tis­ka lä­ke­me­del kom­mer att ut­veck­las den när­mas­te fram­ti­den, så kal­la­de psy­ko­bi­o­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.