De ela­ka bak­te­ri­er­na

Sjuk­doms­fram­kal­lan­de bak­te­ri­er kan va­ra skad­li­ga för oss, vis­sa till och med död­li­ga.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

En­dast en li­ten an­del av de bak­te­ri­er vi kän­ner till or­sa­kar sjuk­dom, men i gen­gäld kan de gö­ra oss svårt sju­ka. Skad­li­ga bak­te­ri­er träng­er in i krop­pen på fle­ra sätt; ge­nom luf­ten vi an­das, via ma­ten vi äter el­ler ge­nom ska­dor i hu­den.

När bak­te­ri­er­na väl har ta­git sig in i sy­ste­met kan de gå vi­da­re till oli­ka or­gan, till ex­em­pel lung­or­na el­ler tar­men. Här fäs­ter de vid värd­cel­ler­na och bör­jar de­la sig. Krop­pen för­ser bak­te­ri­er­na med all nä­ring de be­hö­ver, och där­med kan de ostört in­fek­te­ra vå­ra cel­ler och bil­da skad­li­ga tox­i­ner (gif­ter).

Vå­ra im­mun­cel­ler ger ett visst skydd mot des­sa mik­ro­sko­pis­ka in­kräk­ta­re. Im­mun­cel­ler­na kan iden­ti­fi­e­ra och för­stö­ra många sjuk­doms­fram­kal­lan­de bak­te­ri­er, men en del bak­te­ri­er har ut­veck­lat me­to­der för att kla­ra sig un­dan im­mun­för­sva­ret.

I så­da­na fall krävs det an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling för att för­hind­ra att in­fek­tio­nen spri­der sig.

Bak­te­ri­er är så skick­li­ga på att an­pas­sa sig, att de snabbt kan ut­veck­la im­mu­ni­tet mot an­ti­bi­o­ti­kan om någ­ra av dem överlever be­hand­ling­en. Sprid­ning­en av an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­ta ”su­per­bak­te­ri­er” är ett all­var­ligt hot mot den glo­ba­la häl­san ef­tersom kan or­sa­ka livs­far­li­ga sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.