An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­ta bak­te­ri­er

De här im­mu­na bak­te­ri­e­stam­mar­na är po­ten­ti­ellt död­li­ga.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Bak­te­ri­er väx­er snabbt. De för­ö­kar sig i högt tem­po, och ge­nom att ut­veck­la plasmi­der (ex­tra ge­ne­tiskt ma­te­ri­al) kan de de­la dna med varand­ra om det är till för­del för dem. Des­sa egen­ska­per in­ne­bär att bak­te­ri­er snabbt an­pas­sar sig till för­änd­ring­ar i mil­jön. Ty­värr (för oss) in­ne­bär det att vår ef­fek­ti­vas­te an­ti­bi­o­ti­ka­me­di­cin snart kan va­ra verk­nings­lös.

Öve­ran­vänd­ning­en av an­ti­bi­o­ti­ka har lett till att allt fler bak­te­ri­e­stam­mar har bli­vit im­mu­na mot de be­hand­ling­ar vi har att till­gå. En typ av an­ti­bi­o­ti­ka som kal­las po­ly­myx­in är vårt sista för­svar mot den­na typ av bak­te­ri­er. Det verk­sam­ma äm­net i po­ly­myx­i­ner­na ska kun­na dö­da su­per­bak­te­ri­er som in­te re­a­ge­rar på and­ra be­hand­ling­ar. Det var i al­la fall tan­ken bakom ut­veck­ling­en av de här lä­ke­med­len.

Nu rap­por­te­rar dessvär­re fors­ka­re över he­la värl­den om fynd av bak­te­rie­s­tam­mar som är re­si­sten­ta mot ko­listin, en form av po­ly­myx­in. Om det sker en kraf­tig sprid­ning av de här bak­te­ri­er­na, kom­mer in­fek­tio­ner som nu en­kelt kan bo­tas med an­ti­bi­o­ti­ka att bli po­ten­ti­ellt död­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.