Pro­fes­sor i stam­cell­s­forsk­ning

Majlin­da La­ko vid uni­ver­si­te­tet i Newcast­le be­rät­tar om su­per­cel­ler­na.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Vad åter­står det att ta re­da på om stamceller?

Vi vet att stamceller finns i al­la li­vets sta­di­er. Stam­cel­ler­na i em­bry­ot har po­ten­ti­al att bli oli­ka cell­ty­per, me­dan stamceller hos vux­na är mer spe­ci­fi­ka. Någ­ra av de frågor vi för­sö­ker be­sva­ra är: Kan vi iden­ti­fi­e­ra al­la ty­per av stamceller? Kan vi om­bil­da dem till vil­ken cell­typ vi vill? Kan vi an­vän­da stamceller för att be­hand­la can­cer, åld­ran­de och ärft­li­ga sjuk­do­mar?

Har al­la fler­cel­li­ga or­ga­nis­mer stamceller?

Ja. Hos dägg­djur finns det två hu­vud­ty­per av stamceller: em­bry­o­na­la, som bil­das i em­bry­ot strax ef­ter be­frukt­ning­en, och vux­na, som finns i oli­ka väv­nads­ty­per och bi­drar till re­pa­ra­tion och un­der­håll i krop­pen. Ti­di­ga­re trod­de man att en stam­cell som ha­de om­vand­lats till en vux­en cell omöj­ligt kun­de åter­gå till sitt ur­sprung­li­ga stam­cell­s­till­stånd. Men år 2006 vi­sa­de nobelpristagaren Shinya Ya­mana­ka att vux­na stamceller kan om­bil­das till em­bry­o­na­la ge­nom en en­kel gen­ma­ni­pu­la­tion.

Vem upp­täck­te stam­cel­ler­na?

Stam­cel­ler­na be­skrevs förs­ta gång­en av Va­len­tin Haec­ker och The­o­dor Bo­ve­ri på 1800-ta­let. Sam­ti­digt an­vän­de Ar­tur Pap­pen­heim, Alex­an­der Mak­si­mov, Ernst Neu­mann med fle­ra stam­cel­ler­na för att lan­se­ra en ny te­o­ri om hur blod­sy­ste­met upp­står. Ef­ter hand som fram­steg har gjorts in­om fäl­tet har ter­men ”stamceller” of­ta kom­mit att an­vän­das för den för­må­ga en stam­cell har att för­nya sig själv, lik­som att ge upp­hov till al­la cell­ty­per i krop­pen.

Be­hö­ver stam­cel­ler­na få en sig­nal för att re­pa­re­ra krop­pen?

Al­la stamceller be­hö­ver få en sig­nal om att det be­hövs re­pa­ra­tio­ner, och det­ta kan vi ut­nytt­ja i la­bo­ra­to­ri­et. In­u­ti krop­pen är det svå­ra­re att få till sig­na­len, men det sker vid spe­ci­fi­ka pro­blem el­ler ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.