Kan man dö av ång­est?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Det är in­te ba­ra ett ut­tryck, in­di­rekt kan man fak­tiskt dö av ång­est. Ad­re­na­li­net som fri­sätts vid kamp– flykt­re­ak­tio­nen kan va­ra skad­ligt i sto­ra mäng­der. Krishor­mo­net gör att hjärt­mus­keln dras sam­man, men om re­ak­tio­nen blir allt­för kraf­tig kla­rar in­te hjär­tat av att slapp­na av igen. Ad­re­na­lin kan även stö­ra cel­ler­na som styr hjärtryt­men så att det slår på fel sätt, vil­ket ock­så kan va­ra livs­far­ligt.

Även om lång­va­rig ång­est in­te kan sä­gas va­ra di­rekt död­lig, på­ver­kar den häl­san myc­ket ne­ga­tivt. kamp–flykt­re­ak­tio­nen för­sva­gar im­mun­för­sva­ret så att du lät­ta­re kan bli sjuk. Om krop­pen går in i krislä­ge var­je dag kan du även få pro­blem med mat­smält­nings­sy­ste­met ef­tersom det in­te pri­o­ri­te­ras när ad­re­na­li­net pum­pas ut. Lång­va­rig stress på­ver­kar även för­brän­ning­en, bland an­nat på grund av att höga kor­ti­sol­ni­vå­er gör att in­su­li­net fun­ge­rar säm­re. Musk­ler som he­la ti­den är spän­da och re­do att tack­la näs­ta kris kan få hu­vud­värk, stel­het och nack­pro­blem. Det finns även ett be­vi­sat sam­band mel­lan kro­nisk ång­est och hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, ast­ma och sömn­stör­ning­ar. Al­la des­sa fak­to­rer kan va­ra myc­ket skad­li­ga, bå­de för din psy­kis­ka och fy­sis­ka häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.