Att le­va ut­an ång­est

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Själv­hjälps­gu­ru­er och mo­ti­va­tions­böc­ker upp­ma­nar oss of­ta att le­va ut­an ång­est och rädsla, men en till­va­ro ut­an rädsla skul­le va­ra livs­far­lig. Stu­di­er har vi­sat att man tar stör­re ris­ker när amyg­da­la in­te fun­ge­rar som den ska. En all­var­lig ska­da i den­na del av hjär­nan kan gö­ra att per­so­ner in­te kän­ner rädsla över hu­vud ta­get. Då är det lätt att ham­na i rik­tigt far­li­ga si­tu­a­tio­ner!

I mer än 25 år har fors­ka­re stu­de­rat en pa­ti­ent som kal­las SM (av hän­syn till hen­nes ano­ny­mi­tet har man in­te av­slö­jat nam­net) som sak­nar amyg­da­la. SM har ge­nom­levt många trau­ma­tis­ka upp­le­vel­ser. Hon har bli­vit ho­tad med kniv, pi­stol och näs­tan mist li­vet i en våld­sam in­ci­dent i hem­met. Hon re­a­ge­ra­de dock ald­rig med rädsla el­ler de­spe­ra­tion, på­min­ner om det fö­relåg akut fa­ra för hen­nes liv.

Ef­tersom SM häv­dat att hon av­skyr spind­lar och or­mar tog fors­kar­na med hen­ne till en rep­til­park. Men SM blev helt hän­förd av dem. Fors­kar­na fa­sci­ne­ra­des av hen­nes ny­fi­ken­het och la­de mär­ke till att hon gär­na vil­le ta på de far­li­gas­te or­mar­na och spind­lar­na trots många var­ning­ar från de an­ställ­da. Fors­kar­na drog slut­sat­sen att SM:S bris­tan­de för­må­ga att upp­fat­ta och re­a­ge­ra på far­li­ga si­tu­a­tio­ner har bi­dra­git till hen­nes många trau­ma­tis­ka upp­le­vel­ser.

Ge­nom att stu­de­ra pa­ti­en­ter som SM hop­pas fors­ka­re kun­na lä­ra sig mer om rädsla och hit­ta nya sätt att hjäl­pa dem som plå­gas av ång­est. Be­hand­ling­ar rik­ta­de mot amyg­da­la kan till ex­em­pel hjäl­pa per­so­ner som li­der av post­trau­ma­tis­ka stres­sjuk­do­mar.

”Stu­di­er har vi­sat att man tar stör­re ris­ker när amyg­da­la in­te fun­ge­rar som den ska.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.