Att han­te­ra ång­es­ten

Kan man lä­ra hjär­nan att in­te va­ra rädd?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Någ­ra for­mer av ång­est är lät­ta­re att le­va med än and­ra. Fo­bi för flad­der­möss (ki­ro­p­to­fo­bi) plå­gar dig in­te nämn­värt i var­da­gen. Men om du käm­par med so­ci­al fo­bi har du där­e­mot sto­ra pro­blem ef­tersom det är nor­malt att för­sö­ka und­vi­ka si­tu­a­tio­ner som kan ut­lö­sa din ång­est.

Det finns fle­ra be­hand­lings­me­to­der för bå­de fo­bi och ång­est. Det all­ra van­li­gas­te är sam­tals­te­ra­pi som kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi och ex­po­ne­rings­te­ra­pi. Må­let här är att lä­ra hjär­nan and­ra sätt att sva­ra på det sti­mu­lus fo­bin gäl­ler. Te­ra­pin går ut på att lä­ra pa­ti­en­ten att as­so­ci­e­ra det ång­est­lad­da­de ob­jek­tet till mer po­si­ti­va, ra­tio­nel­la tan­kar så att ång­es­ten grad­vis däm­pas.

En an­nan stra­te­gi är att lu­ra hjär­nan att be­hand­la sig själv. Il­lu­sio­nis­ten och hyp­no­ti­sö­ren Der­ren Brown ge­nom­för­de ett ex­pe­ri­ment i tv-pro­gram­met Fe­ar and Faith, där del­ta­ga­re med oli­ka fo­bi­er fick tes­ta en ny mi­ra­kel­kur som kal­la­des Rumyo­din. En av del­ta­gar­na var liv­rädd för höj­der, men kla­ra­de att sit­ta på räc­ket på en hög bro. En an­nan per­son med so­ci­al fo­bi gick på au­di­tion. Så av­slö­ja­des det att Rumyo­din (ett ana­gram för ”your mind”) in­te fanns och att del­ta­gar­na i själ­va ver­ket ha­de in­ji­ce­rats med en salt­lös­ning och fått soc­ker­pil­ler.

Des­sa otro­li­ga re­sul­tat de­mon­stre­rar pla­ce­bo­ef­fek­ten. En falsk be­hand­ling kan ge myc­ket bra ef­fekt. Fors­ka­re ar­be­tar nu på att hit­ta nya sätt som den här ef­fek­ten kan an­vän­das på, bå­de när det gäl­ler psy­kis­ka och fy­sis­ka be­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.