Be­hand­ling av ång­est

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Ex­po­ne­rings­te­ra­pi

Må­let med ex­po­ne­rings­te­ra­pi är att grad­vis ex­po­ne­ra pa­ti­en­ten för hens fo­bi. Pa­ti­en­ten får ran­ka si­tu­a­tio­ner från minst till mest skräm­man­de. En per­son med arak­no­fo­bi ran­kar kanske tan­ken på spind­lar som minst skräm­man­de och att hål­la en spin­del i han­den som all­ra värst. Pa­ti­en­ten sam­ar­be­tar med en psy­ko­log för att grad­vis job­ba sig upp­åt i lis­tan och får an­vän­da and­nings­öv­ning­ar och lik­nan­de tills det känns be­kvämt att gå vi­da­re. Pa­ti­en­tens hjär­na lär sig att as­so­ci­e­ra de otäc­ka si­tu­a­tio­ner­na med av­slapp­ning, vil­ket mins­kar ång­es­ten.

Kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi

Må­let med kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi (KBT) är att änd­ra hur vi tän­ker i oli­ka si­tu­a­tio­ner. Te­o­rin är att ång­est be­ror på pa­ti­en­tens ne­ga­ti­va tolk­ning av ti­di­ga­re hän­del­ser, in­te hän­del­ser­na i sig. KBT är en slags sam­tals­te­ra­pi som hjäl­per pa­ti­en­ter­na att få in­blick i hur de tän­ker i spe­ci­el­la si­tu­a­tio­ner så att de kan er­sät­ta oro och ång­est med mer kon­struk­ti­va och re­a­lis­tis­ka tan­kar. Hjärn­skan­ning av pa­ti­en­ter in­di­ke­rar att KBT re­du­ce­rar över­ak­ti­vi­tet i amyg­da­la och hipp­ocam­pus, som spe­lar vik­ti­ga roller när ång­es­ten sät­ter in. Stu­di­er har även vi­sat att KBT är minst li­ka ef­fek­tivt som lä­ke­me­del mot fle­ra ång­est­sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.