Var­för åld­ras vi?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Det finns ing­et en­kelt svar på den frå­gan. Som med näs­tan allt an­nat in­om bi­o­lo­gin har för­kla­ring­en att gö­ra med ge­ne­tik och mil­jö. En av de mest re­nom­me­ra­de te­o­ri­er­na om var­för vi åld­ras går ut på att det är ett evo­lu­tio­närt miss­tag. En­ligt Char­les Dar­wins be­röm­da te­o­ri fort­plan­tar sig de bäst an­pas­sa­de dju­ren mer än de mind­re väl­ut­veck­la­de och har stör­re chan­ser att fö­ra si­na ge­ner vi­da­re till näs­ta ge­ne­ra­tion. För att kun­na för­ö­ka sig mås­te en in­di­vid över­le­va upp­väx­ten, hit­ta en part­ner och se till att av­kom­man överlever sin upp­växt. Med ti­den får krop­pen ska­dor och bör­jar bry­tas ned, och när en in­di­vid har fort­plan­tat sig spe­lar det in­te läng­re nå­gon roll hur länge den le­ver. Ur ett evo­lu­tio­närt per­spek­tiv är det där­för in­te vik­tigt att ha ge­ner som ger ett långt liv. Tvärtom kan det va­ra po­si­tivt att le­va in­ten­sivt och dö ung, om det be­ty­der att in­di­vi­den har stör­re chans att fö­ra si­na ge­ner vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.