Upp­skju­tet åld­ran­de

Ban­bry­tan­de forsk­ning hop­pas kun­na knäcka åld­ran­dets gå­ta och ge dig ett bätt­re och fris­ka­re liv.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Näs­tan al­la vå­ra cel­ler har 23 kro­mo­som­par. Var­je kro­mo­som in­ne­hål­ler en lång dna-mo­le­kyl som om­fam­nar en rad pro­te­i­ner i en slags X-form. I än­den av des­sa finns det skyd­dan­de struk­tu­rer som kal­las telo­me­rer. Åld­ran­de­fors­ka­re har va­rit upp­märk­sam­ma på des­sa i fle­ra år ef­tersom de blir li­te kor­ta­re var­je gång cel­len de­lar sig. Till slut är telo­me­ren så li­ten att cel­len in­te läng­re kan de­la sig.

Även Bri­an Ken­ne­dy har tit­tat när­ma­re på dem: ”Om du tar ut en cell ur krop­pen och lå­ter den de­la sig i ett prov­rör ser du att cel­len till slut in­te kan de­la sig läng­re. I 50 år har vi be­trak­tat det­ta som en vik­tig fak­tor för åld­ran­de.”

Telo­me­ren kan för­läng­as med hjälp av ett en­zym som kal­las telo­me­ras och finns i stamceller, men i de fles­ta vux­na cel­ler är telo­me­ra­set in­ak­ti­ve­rat. Ut­an det här äm­net blir telo­me­rer­na grad­vis allt kor­ta­re ju äld­re vi blir, och till slut upp­hör cel­ler­na att fun­ge­ra. Vis­sa av de gam­la cel­ler­na dör me­dan and­ra ba­ra slu­tar de­la sig och blir in­ak­ti­va.

Fors­ka­re vid Buck-in­sti­tu­tet är väl­digt in­tres­se­ra­de av des­sa gam­la, men le­van­de, cel­ler.

”Judy Cam­pi­si, en av vå­ra fors­ka­re, ut­veck­la­de en stra­te­gi för att eli­mi­ne­ra åld­ra­de cel­ler”, fort­sät­ter han. ”Pro­ble­met har all­tid va­rit att det in­te finns så många av dem, in­te ens hos myc­ket gam­la män­ni­skor, kanske ba­ra fem till tio pro­cent av väv­na­den. Så ett vik­tigt motar­gu­ment har länge va­rit att om des­sa cel­ler ut­gör en så li­ten del av väv­na­den, hur kan de va­ra så vik­ti­ga för åld­ran­det? Judy Cam­pi­si har upp­täckt att de åld­ra­de cel­ler­na släp­per ut ett äm­ne som är skad­ligt för de and­ra, fris­ka cel­ler­na.”

Judy Cam­pe­si stu­de­ra­de först den­na ef­fekt hos möss och lyc­ka­des dö­da de åld­ra­de cel­ler­na med hjälp av gen­tek­no­lo­gi. ”När man gör det hål­ler sig dju­ret friskt läng­re”, för­kla­rar Ken­ne­dy.

Judy Cam­pe­si ar­be­tar nu på att ut­veck­la ett äm­ne som åter­ska­par sam­ma ef­fek­ter. Åld­ra­de cel­ler bi­drar po­ten­ti­ellt till fler ål­ders­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar och det är den egen­ska­pen som gör dem så vik­ti­ga för fors­kar­na.

”Vårt mål har all­tid va­rit att se till att män­ni­skor kan va­ra fris­ka och pig­ga läng­re. De blir för­mod­li­gen även äld­re, men det vik­ti­gas­te för oss är att bi­dra till ökad livs­kva­li­tet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.