Lä­ke­me­delsle­ve­rans

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Att sä­ker­stäl­la att den verk­sam­ma sub­stan­sen når mål­cel­ler­na är ing­en en­kel upp­gift i en så kom­plex or­ga­nism som män­ni­skan. Lä­ke­me­del kom­mer kanske in­te dit de ska och de som än­då gör det kla­rar kanske in­te att ta sig in i cel­ler­na. En slags na­no­par­tik­lar som kal­las li­po­so­mer kan fö­ra in lä­ke­me­del i cel­ler­na och där­med va­ra en väg runt så­da­na hin­der.

Li­po­so­mer­na läg­ger sig runt lä­ke­me­dels­par­tik­lar­na och hjäl­per dem dit de ska. När en li­po­som kom­mer i be­rö­ring med en cell, slu­kas den ge­nom en pro­cess som kal­las en­do­cy­tos. Li­po­so­men bryts nor­malt ner in­u­ti cel­len, men rönt­gen­strå­lar kan an­vän­das för att bry­ta ner fett­lag­ren snab­ba­re så att de fri­gör si­na små ”me­di­cin­pa­ket”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.