Upp­täc­ka sjuk­dom med nano­kon­so­ler

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Att sät­ta ihop struk­tu­rer på mo­le­kyl­ni­vå kan va­ra myc­ket ut­ma­nan­de, men en för­del är att även små änd­ring­ar kan ge sto­ra och märk­ba­ra ef­fek­ter. Med and­ra ord räc­ker det med själ­va till­sat­sen av en­skil­da ato­mer el­ler mo­le­ky­ler för att ra­di­kalt änd­ra struk­tu­rer­na.

Fors­ka­re har ut­nytt­jat det­ta för att ska­pa nano­kon­so­ler. De är bal­kar i na­nostor­lek, täck­ta av an­ti­krop­par – små, Y-for­ma­de pro­te­i­ner som iden­ti­fi­e­rar spe­ci­fi­ka mo­le­ky­ler och får bal­kar­na att änd­ra form. Det här kon­cep­tet kan an­vän­das för att snabbt iden­ti­fi­e­ra can­cer vid me­di­cins­ka tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.