ATT BYG­GA EN NANOROBOT

Två me­to­der an­vänds när man byg­ger i na­noska­la: upp­i­från och ner, och ner­i­från och upp.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Mon­te­ring av mi­ni­ma­ski­ner är ing­en en­kel upp­gift, fram­förallt in­te när det gäl­ler kugg­hjul som ba­ra be­står av någ­ra få tu­sen ato­mer. För när­va­ran­de fö­re­språ­kas två oli­ka me­to­der för nano­kon­struk­tion: upp­i­från och ner re­spek­ti­ve ner­i­från och upp. Med den först­nämn­da stra­te­gin bör­jar man med en mängd ato­mer och ska­lar bort de de­lar man in­te vill ha med, un­ge­fär som när en skulp­tör hug­ger bort bi­tar från ett sten­block tills det har öns­kad form. När man bör­jar med myc­ket ma­te­ri­al är det­ta en en­kel och bra me­tod, men var­je bit som av­lägs­nas re­pre­sen­te­rar en be­ty­dan­de mängd av­fall, och verk­ty­get som an­vänds för upp­gif­ten är så myc­ket stör­re än den slut­li­ga pro­duk­ten att det är svårt att an­vän­da ex­akt.

Al­ter­na­ti­vet är att byg­ga ner­i­från och upp, en me­tod som fort­fa­ran­de be­fin­ner sig på det te­o­re­tis­ka pla­net. Med den me­to­den byg­ger man na­no­ro­bo­ten atom för atom, el­ler kom­bi­ne­rar ato­mer­na på ett sätt som gör att de kan in­te­ra­ge­ra och på egen hand sam­man­fo­gas öns­kad form. Det här är för­stås en myc­ket kom­plex pro­cess! Men när vi kon­stru­e­rar kon­trol­ler­ba­ra me­ka­nis­ka möns­ter i na­noska­la be­ty­der pre­ci­sion allt, så ap­pro­achen ner­i­från och upp kom­mer nog att bli den me­tod som fö­re­dras i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.