Hur böjs ar­men?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Bi­ceps och tri­ceps är två musk­ler som sam­ver­kar för att rö­ra un­derar­men upp­åt och ner­åt. När bi­ceps drar ihop sig slapp­nar tri­ceps av och sträcks ut. Då bö­jer sig ar­men. När ar­men sträcks ut sker det om­vän­da: tri­ceps drar ihop sig, bi­ceps slapp­nar av och sträcks ut. Bi­ceps de­fi­nie­ras som en flex­or­mus­kel ef­tersom den bö­jer arm­bågs­le­den när den lyf­ter upp un­derar­men. Tri­ceps är där­e­mot en ex­ten­sor­mus­kel, ef­tersom den rä­tar ut le­den.

Var­ken bi­ceps el­ler tri­ceps kla­rar att sträc­ka ut sig ut­an hjälp från den and­ra. De är be­ro­en­de av varand­ra för att fyl­la si­na funk­tio­ner. Musk­ler som fun­ge­rar i par på det sät­tet kal­las an­ta­go­nis­tis­ka musk­ler, och det finns fler av dem i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.