Nju­rar­nas filter

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ne­fro­ner är de en­he­ter som fil­tre­rar allt blod som pas­se­rar ge­nom nju­rar­na. Det finns un­ge­fär en mil­jon ne­fro­ner i var­je nju­re, i njur­mär­gens py­ra­mid­struk­tu­rer. Sam­ti­digt som de skil­jer ut av­fall re­gle­rar de även mäng­den vat­ten och mi­ne­ral­sal­ter ge­nom att åter­cir­ku­le­ra ma­te­ri­a­let som pressas ut och skil­ja ut res­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.