Ka­pil­lär­nys­ta­net

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Den­na grupp ka­pil­lä­rer ut­gör det förs­ta ste­get i fil­tre­ring­en och är en vik­tig del av ett ne­fron. När blod ström­mar in i njur­ar­na via njurar­tä­ren pas­se­rar det ge­nom en se­rie ar­te­ri­o­ler som slut­li­gen le­der till ka­pil­lär­nys­ta­nen. Det­ta är en ovan­lig lös­ning. I stäl­let för att pas­se­ra in i en ve­nol (som för det till­ba­ka till en ven) åter­förs blo­det till en ar­tär, vil­ket ska­par ett myc­ket hög­re tryck än det vi nor­malt ser i ka­pil­lä­rer­na. Det gör att väts­ka och löst ma­te­ri­al pressas ut av ka­pil­lä­rer­na. Pro­ces­sen kal­las ul­t­ra­fil­tre­ring och är förs­ta ste­get i fil­tre­ring­en av blo­det. Där­ef­ter pas­se­rar blo­det ge­nom en struk­tur som kal­las Bow­mans kap­sel för yt­ter­li­ga­re fil­tre­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.