Död­li­ga bak­te­ri­er

De far­li­gas­te bak­te­ri­er­na kan spri­da sig snabbt, or­sa­ka all­var­li­ga sjuk­do­mar, el­ler så är de re­si­sten­ta mot an­ti­bi­o­ti­ka. Och vis­sa bak­te­ri­e­stam­mar har al­la de här egen­ska­per­na!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Strep­tokock A

In­fek­tio­ner som or­sa­kas av den här bak­te­ri­en är som re­gel lind­ri­ga, men i vis­sa fall kan den va­ra köt­tä­tan­de el­ler or­sa­ka väv­nads­död. Strep­tokock A in­fek­te­rar väv­nad och bil­dar tox­i­ner som bry­ter ner väv­na­den.

E. co­li

Som re­gel le­ver den här bak­te­ri­en helt fred­ligt i tar­men, men vis­sa E. co­li­stam­mar kan or­sa­ka mat­för­gift­ning och and­ra kan le­da till all­var­li­ga­re sjuk­do­mar. Bak­te­ri­en har ut­veck­lat re­sistens mot många ty­per av an­ti­bi­o­ti­ka.

Gu­la sta­fy­lokoc­ker

Des­sa su­per­bak­te­ri­er, som även kal­las MRSA, smit­tar ge­nom kropps­kon­takt och är där­för ett stort pro­blem på många sjuk­hus. Gu­la sta­fy­lokoc­ker or­sa­kar fle­ra död­li­ga sjuk­do­mar, bland an­nat lung­in­flam­ma­tion.

Yersi­nia pes­tis

Det var den här bak­te­ri­en som or­sa­ka­de pes­te­pi­de­min (di­ger­dö­den) som dö­da­de mil­jon­tals män­ni­skor på 1300-ta­let. In­fek­tio­ner som or­sa­kas av Yersi­nia pes­tis är näs­tan all­tid död­li­ga om de in­te be­hand­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.