5 FAK­TA OM

FRIA RADIKALER

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Fre­kvent ex­po­ne­ring 1

Vi ex­po­ne­ras dag­li­gen för fria radikaler i mil­jön. Al­ko­hol, to­bak, rök, hus­hålls­ke­mi­ka­li­er, ja till och med sol­strå­lar, in­ne­hål­ler radikaler.

Gå in­te till över­drift 2

Även om trä­ning är bra för krop­pen på al­la sätt, kan över­dri­vet myc­ket an­sträng­an­de ak­ti­vi­tet fak­tiskt öka pro­duk­tio­nen av de här skad­li­ga mo­le­ky­ler­na, så över­driv in­te.

Ät frukt och grön­sa­ker 3

En va­ri­e­rad kost med myc­ket frukt och grön­sa­ker är all­tid bra för krop­pen, men det finns inga säk­ra ve­ten­skap­li­ga be­lägg för att en­skil­da livs­me­del med myc­ket an­tiox­i­dan­ter re­du­ce­rar ox­i­da­tiv stress.

Vil­ken är ladd­ning­en? 4

Fria radikaler kan ha po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv ladd­ning el­ler va­ra ne­utra­la. Det är på så sätt de bin­der till and­ra mo­le­ky­ler. Det­ta kan på­ver­ka cel­ler­na på oli­ka sätt.

Fri som en få­gel 5

Or­sa­ken till att ra­di­ka­ler­na of­ta be­teck­nas som ”fria” är att de är re­ak­ti­va mo­le­ky­ler som svä­var om­kring fritt än­da tills de hittar en an­nan mo­le­kyl de kan ut­väx­la elektro­ner med. Det är först då de bör­jar gö­ra ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.