En ra­di­kal histo­ria

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Den förs­ta ra­di­kal­en upp­täck­tes av ame­ri­ka­nen Mo­ses Gom­berg runt år 1900. Han är nu­me­ra känd bland fors­ka­re in­om or­ga­nisk ke­mi som grun­da­re av det här forsk­nings­fäl­tet. Mo­ses Gom­berg hit­ta­de den fria ra­di­ka­len av en slump när han för­sök­te att ska­pa en kol­för­e­ning. Det han i själ­va ver­ket hit­ta­de var tri­fenyl­me­tyl. Fram till 1930-ta­let var det fort­fa­ran­de många fors­ka­re in­om fäl­tet som in­te er­kän­de ex­i­sten­sen av det här äm­net – el­ler nå­gon an­nan ra­di­kal. Men ef­ter att de re­ak­ti­va mo­le­ky­ler­nas ex­istens väl ha­de fast­ställts, har be­ty­dan­de fram­steg gjorts in­om forsk­nings­fäl­tet. Radikaler är nu kän­da för att spe­la en nyc­kel­roll i krop­pens för­brän­ning, po­ly­me­ri­se­ring och and­ra ke­mis­ka pro­ces­ser. Den­na kun­skap an­vänds idag för att pro­du­ce­ra bätt­re plast och många and­ra var­dags­ma­te­ri­al. Forsk­ning­en har dess­utom för­bätt­rat vår för­stå­el­se av krop­pens me­ta­bo­la pro­ces­ser så att vi kan ut­veck­la bätt­re be­hand­ling­ar för ska­dor som or­sa­kas av ra­di­ka­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.