Mil­stol­par

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Forsk­ning­en är fort­fa­ran­de på in­led­nings­sta­di­et, men stam­cel­ler­na ser ut att hål­la vad de lo­var.

Ex­em­pel­vis har det gjorts im­po­ne­ran­de fram­steg in­om forsk­ning­en om typ 1-diabetes. Hos pa­ti­en­ter med den här for­men av diabetes an­gri­per lym­fo­cy­ter­na (en vik­tig del av krop­pens im­mun­sy­stem) bukspott­kör­teln och hind­rar den från att pro­du­ce­ra in­su­lin. Det ver­kar som om man ge­nom att ut­sät­ta pa­ti­en­ter­na för fris­ka lym­fo­cy­ter som till­ver­kats från stamceller från de­ras eget na­vel­strängs­blod kan ”lä­ra om” lym­fo­cy­ter­na så att det skad­li­ga be­te­en­det be­grän­sas.

År 2012 fick ja­pa­nen Shinya Ya­mana­ka ett de­lat No­bel­pris i me­di­cin för ”in­du­ce­ra­de plu­ri­po­ten­ta stamceller” (IPS) som man får fram ge­nom att ma­ni­pu­le­ra vux­na spe­ci­al­ise­ra­de cel­ler så att de kan an­vän­das över­allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.