Stamceller till und­sätt­ning

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Ef­tersom stam­cel­ler­na ger oss möj­lig­het att föl­ja cell­dif­fe­ren­ti­e­ring­en steg för steg kan de hjäl­pa oss för­stå många oli­ka sjuk­do­mar och med­föd­da miss­bild­ning­ar. Stamceller har många egen­ska­per ge­men­sam­ma med can­cer­cel­ler och kan kanske av­slö­ja någ­ra av de­ras hem­lig­he­ter. Vis­sa me­nar att can­cer or­sa­kas av okon­trol­le­ra­de stamceller. Många framtida be­hand­ling­ar sik­tar på att an­vän­da stam­cel­ler­nas åter­upp­byg­gan­de kraft. Frisk väv­nad och cel­ler går att trans­plan­te­ra för att ”lap­pa ihop” pa­ti­en­ter med många oli­ka sjuk­do­mar, från diabetes till Parkin­sons sjuk­dom. Ny­a­re forsk­ning vi­sar till ex­em­pel att det går att för­länga slit­na hjär­tans livs­tid ge­nom att in­ji­ce­ra dem med stamceller. Väv­nad som fram­ställs från stamceller ger möj­lig­het att tes­ta nya lä­ke­me­del på män­ni­sko­cel­ler i ett ti­digt ut­veck­lings­sta­di­um. En dag kanske vi kan od­la fram he­la or­gan i la­bo­ra­to­ri­et från pa­ti­en­ter­nas eg­na stamceller och där­med kor­ta köerna till or­gan­do­na­tio­ner dra­ma­tiskt. Men in­nan det är möj­ligt be­hö­ver fors­kar­na mer tid för att un­der­sö­ka hur vi kan de­talj­sty­ra cell­dif­fe­ren­ti­e­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.