Fak­ta om MS

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

- MS drab­bar of­tast per­so­ner i ål­dern 20–40 år.

- Dub­belt så många kvin­nor som män drab­bas.

- Ef­ter många års forsk­ning kän­ner vi fort­fa­ran­de in­te till den egent­li­ga or­sa­ken till MS, men den van­li­gas­te te­o­rin är att en kom­bi­na­tion av arv och mil­jö lig­ger bakom sjuk­do­men.

- Cir­ka 17 000 svens­kar har MS.

- Cir­ka 1 000 in­sjuk­nar i Sve­ri­ge var­je år.

- Nor­ge är ett av de län­der i värl­den som har flest Ms-drab­ba­de i för­hål­lan­de till folk­mäng­den.

Käl­la: Svens­ka neu­ro­re­gis­ter och MS­for­bun­det, Norsk fol­ke­hel­se­in­sti­tutt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.