Au­to­im­mu­na sjuk­do­mar kan drab­ba he­la krop­pen

Det finns över 80 sjuk­do­mar som be­ror på att krop­pens eget för­svar an­gri­per de eg­na cel­ler­na. Des­sa är någ­ra av de van­li­gas­te.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Många lik­he­ter mel­lan al­ler­gi­er och au­to­im­mu­na sjuk­do­mar

Bå­de al­ler­gi­er och au­to­im­mu­na sjuk­do­mar be­ror på att im­mun­för­sva­ret re­a­ge­rar fel. Vid au­to­im­mu­na sjuk­do­mar är det krop­pens eg­na cel­ler som går till an­grepp. Ett ex­em­pel är de in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler­na som blir för­stör­da vid typ 1-diabetes. Vid al­ler­gi är det oskad­li­ga äm­nen ut­i­från, till ex­em­pel pol­len, som im­mun­för­sva­ret an­gri­per så att den drab­ba­de får rin­nan­de nä­sa el­ler rö­da ögon.

Ce­li­a­ki lik­nar bå­de au­to­im­mu­na sjuk­do­mar och al­ler­gi på fle­ra sätt. Där­för pas­sar den sjuk­do­men bra som mo­dell för att le­ta ef­ter ge­men­sam­ma egen­ska­per hos de oli­ka au­to­im­mu­na sjuk­do­mar­na.

Hög/låg äm­nes­om­sätt­ning Ast­ma Sys­te­misk lupus Ce­li­a­ki Ek­sem och pso­ri­a­sis Reu­ma­to­id ar­trit Käl­lor: forsk­ning.no, Norsk hel­se­in­for­ma­tikk, Oslo uni­ver­si­tets­sjuk­hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.