Can­cer­be­kämp­ning med nano­par­tik­lar

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Ki­rur­gi, cell­gift och strål­be­hand­ling är idag de tre van­li­gas­te be­hand­lings­for­mer­na mot can­cer. Att ope­re­ra bort tu­mö­rer ki­rur­giskt kan va­ra myc­ket ef­fek­tivt, men fun­ge­rar in­te vid al­la can­cer­for­mer. Cell­gift är ock­så myc­ket ef­fek­tivt när det gäl­ler att dö­da cel­ler, men här an­grips så­väl sjuk som frisk väv­nad, vil­ket kan ge pa­ti­en­ter­na all­var­li­ga bi­verk­ning­ar. Strål­be­hand­ling kan rik­tas mot be­stäm­da om­rå­den, men här för­kom­mer ock­så många bi­verk­ning­ar samt risk för ste­ri­li­tet.

Nano­par­tik­lar kan an­vän­das för att trans­por­te­ra en dna-se­kvens till can­cer­cel­ler­na så att en gif­tig för­e­ning pro­du­ce­ras in­u­ti cel­len, vil­ket le­der till att den dör. Så­da­na nano­par­tik­lar har fram­gångs­rikt an­vänts för att an­gri­pa hjärn­can­cer­cel­ler och krym­pa tu­mö­rer hos råt­tor. Den om­kring­lig­gan­de väv­na­den har för­bli­vit oskadd. Man hop­pas att sam­ma tek­nik en dag ska kun­na an­vän­das för sjuk­doms­be­kämp­ning hos män­ni­skor, och att det­ta ska med­fö­ra få el­ler inga bi­verk­ning­ar för pa­ti­en­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.