Blod-hjärn­bar­riä­ren

Den här bi­o­lo­gis­ka väg­gen skyd­dar hjär­nan.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Hjär­nan är en­ligt många det vik­ti­gas­te or­ga­net vi har, och det är livsvik­tigt att den in­te på­ver­kas av ke­mi­ka­li­er på vil­lo­vä­gar el­ler ag­gres­si­va in­fek­tio­ner. För att nerv­cel­ler­na ska va­ra säk­ra byg­ger krop­pen upp en bi­o­lo­gisk vägg som kal­las blod-hjärn­bar­riä­ren.

Blo­det som ström­mar ge­nom vå­ra åd­ror är krop­pens hu­vud­sak­li­ga trans­port­me­del som för nä­rings­äm­nen och sy­re till krop­pens väv­na­der och av­lägs­nar slagg­pro­duk­ter. Dessvär­re kan blo­det ock­så fö­ra med sig far­li­ga ke­mi­ka­li­er och in­fek­tio­ner. I de fles­ta de­lar av krop­pen kan ke­mi­ka­li­er rö­ra sig fritt ge­nom blod­kär­lens väg­gar och läc­ka ut i väv­na­den. Lyck­ligt­vis sker in­te det­ta i hjär­nan.

För att för­hind­ra att oöns­ka­de äm­nen och för­ore­ning­ar träng­er in i hjär­nan är cel­ler­na in­ne i kär­len tätt sam­man­väv­da med ett nät av trå­dar som fäs­ter cel­ler­nas mem­bran vid varand­ra. Det­ta ska­par en för­seg­ling som hind­rar läc­kage ge­nom spric­kor­na.

Runt des­sa cel­ler lig­ger pe­ri­cy­ter­na, cel­ler som kan dra sig sam­man pre­cis som musk­ler, och som styr hur myc­ket blod som pas­se­rar ge­nom kär­len. Ut­an­för pe­ri­cy­ter­na sän­der en tred­je cell­typ – astro­cy­ter – ut långa ut­skott som pro­du­ce­rar ke­mi­ka­li­er som upp­rätt­hål­ler bar­riä­ren.

Vis­sa sto­ra mo­le­ky­ler, till ex­em­pel hor­mo­ner, kan ta sig in och ut ur hjär­nan i de om­rå­den där bar­riä­ren är sva­ga­re. Ett så­dant om­rå­de är ”area postre­ma” som är vik­tigt för att upp­täc­ka gif­ti­ga äm­nen (tox­i­ner). Det kal­las även ”kräk­cent­rum”, och du kan sä­kert gis­sa vad som hän­der när det ak­ti­ve­ras!

”Blo­det trans­por­te­rar vik­ti­ga nä­rings­äm­nen, men kan ock­så fö­ra med sig äm­nen som kan ska­da hjär­nan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.