Hur många cel­ler har du?

Det är in­te så en­kelt som man skul­le kun­na tro att ta re­da på hur många det finns av krop­pens oli­ka bygg­ste­nar.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

En­ligt se­na­re upp­skatt­ning­ar be­står ge­nom­snitts­män­ni­skan av om­kring 75 bil­jo­ner cel­ler. För att få li­te per­spek­tiv på det­ta ofatt­bart sto­ra tal kan du jäm­fö­ra med att det ”ba­ra” finns 100 mil­jar­der stjär­nor i he­la vår ga­lax. Även om det skul­le gå att iso­le­ra var­je en­skild cell skul­le ba­ra att räk­na till 75 bil­jo­ner ta dig över en mil­jon år. Så hur har fors­kar­na kun­nat räk­na ut an­ta­let?

En grupp fors­ka­re från Ita­li­en, Gre­kland och Spa­ni­en an­vän­de ett sys­te­ma­tiskt till­vä­ga­gångs­sätt. De tit­ta­de på var­je cell­typ för sig. De sam­la­de in så många upp­gif­ter som möj­ligt från ve­ten­skap­li­ga do­ku­ment för att få fram det sam­man­lag­da an­ta­let cel­ler i oli­ka or­gan och sy­stem hos en ge­nom­snitts­män­ni­ska och räk­na­de ihop re­sul­ta­ten för att få fram det enor­ma ta­let.

Det kan ver­ka me­nings­löst att räk­na al­la cel­ler i män­ni­sko­krop­pen, men upp­gif­ten är an­vänd­bar in­om många forsk­nings­om­rå­den. Ex­ak­ta cel­lan­tal kan till ex­em­pel för­bätt­ra pre­ci­sio­nen hos oli­ka da­ta­mo­del­ler av krop­pen. I för­läng­ning­en kan det hjäl­pa fors­kar­na att kart­läg­ga sjuk­do­mar vir­tu­ellt och prö­va möj­li­ga be­hand­ling­ar. Att jäm­fö­ra an­ta­let cel­ler i ett or­gan hos en pa­ti­ent med ett ge­nom­snitt kan ock­så un­der­lät­ta di­a­gno­sen av oli­ka sjuk­do­mar.

”I för­läng­ning­en kan det hjäl­pa fors­kar­na att kart­läg­ga sjuk­do­mar vir­tu­ellt och prö­va möj­li­ga be­hand­ling­ar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.