Nerv­sy­ste­met

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Det­ta är krop­pens el­nät som skic­kar sig­na­ler från hu­vu­det till tår­na och al­la and­ra stäl­len dä­re­mel­lan. Nerv­sy­ste­met kan de­las upp i två de­lar: det cen­tra­la och det pe­ri­fe­ra nerv­sy­ste­met.

Cen­tra­la nerv­sy­ste­met be­står av hjär­nan och rygg­ra­den, och det är krop­pens kon­troll­cen­tral. Hjär­nan an­sva­rar för de fles­ta sig­na­ler­na, men rygg­ra­den kla­rar vis­sa sa­ker på egen hand. De kal­las rygg­märgs­re­flex­er. Ett ex­em­pel på en så­dan är knä­re­flex­en. Des­sa re­ak­tio­ner be­hö­ver in­te be­hand­las av hjär­nan, och där­för kan de gå väl­digt snabbt.

Pe­ri­fe­ra nerv­sy­ste­met är det nät­verk av ner­ver som styr res­ten av krop­pen. Det kan i sin tur de­las in i två de­lar: det so­ma­tis­ka och det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met. Det so­ma­tis­ka nerv­sy­ste­met styr allt som har att gö­ra med sin­nes­in­tryck och rö­rel­se, till ex­em­pel när du spän­ner vad­musk­ler­na el­ler tram­par på en spik. Det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met styr pro­ces­ser som på­går i bakgrunden. Det ser till ex­em­pel till att hjär­tat slår och att tar­mar­na ar­be­tar som de ska.

”Hjär­nan an­sva­rar för de fles­ta sig­na­ler­na, men rygg­ra­den kla­rar vis­sa sa­ker på egen hand.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.