Stam­cel­ler­na

Stam­cel­ler­na i ben­mär­gen kan för­änd­ra sig till allt som vår kropp kan be­hö­va.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Ske­let­tet hål­ler in­te ba­ra krop­pen upp­rätt. Det in­ne­hål­ler ock­så krop­pens störs­ta sam­la­de re­serv av mog­na stamceller. Ben­mär­gen är en mjuk väv­nad som finns in­u­ti långa och plat­ta ske­lett­ben, bland an­nat i bäc­ke­net, skall­be­nen och rev­be­nen. Des­sa ben döl­jer en skatt med det ve­ten­skap­li­ga nam­net he­ma­to­po­e­tis­ka stamceller. De här cel­ler­na är ba­ra del­vis knut­na till en viss för­ut­be­stämd funk­tion, och be­ro­en­de på vil­ka sig­na­ler de får kan de om­vand­las till vil­ken typ av blod­kropp som helst, från sy­re­trans­por­te­ran­de rö­da blod­krop­par till bak­te­rieä­tan­de mak­ro­fa­ger.

De fles­ta stamceller finns i den rö­da ben­mär­gen, som får sin färg från ett nät­verk av blod­kärl. Stam­cel­ler­na stöds av en rad and­ra cel­ler som går un­der sam­lings­nam­net stro­ma. Stro­ma­cel­ler­na ska­par rätt mikro­mil­jö för ut­veck­ling­en av stamceller till blod­krop­par. Hos en vux­en är de fles­ta ske­lett­ben fyll­da med gul ben­märg som hu­vud­sak­li­gen be­står av fettceller. Om krop­pen be­fin­ner sig i nöd­lä­ge kan den gu­la ben­mär­gen för­änd­ras till röd ben­märg för att sti­mu­le­ra pro­duk­tio­nen av blod­krop­par.

Ben­mär­gen in­ne­hål­ler även en an­nan, mind­re välstu­de­rad typ av stamceller, de me­senky­ma­la stam­cel­ler­na (MSC). De kan bli bå­de fettceller och ben­väv­nads­cel­ler, samt yt­ter­li­ga­re en cell­typ, fibro­blas­ter. Fi­bro­blas­ter­na är cel­ler i lä­der­hu­den som pro­du­ce­rar oli­ka pro­te­i­ner, till ex­em­pel kol­la­gen och elastin som hål­ler hu­den la­gom elas­tisk och fast.

”Hos en vux­en är de fles­ta ske­lett­ben fyll­da med gul ben­märg som hu­vud­sak­li­gen be­står av fettceller.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.