Det gör ske­let­tet för dig

Ut­an ske­lett skul­le du in­te kun­na hål­la dig upp­rätt. Det ger krop­pen den form och struk­tur den be­hö­ver för att fun­ge­ra. Dess­utom är ske­let­tet en fa­sci­ne­ra­de evo­lu­tio­när länk till al­la and­ra rygg­rads­djur, bå­de le­van­de och ut­dö­da.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Ske­let­tet är nöd­vän­digt för dig. Det hål­ler din kropp upp­rätt, och musk­ler­na som är fäs­ta vid det gör att du kan rö­ra dig. Sam­ti­digt skyd­dar ske­let­tet di­na livsvik­ti­ga or­gan. I ben­mär­gen in­u­ti ske­let­tet pro­du­ce­ras blod­krop­par­na, och ske­let­tet fun­ge­rar som ett la­ger för många av de mi­ne­ra­ler du mås­te ha för att kun­na le­va.

En vux­en har 206 ben i krop­pen, men vid föd­seln har en män­ni­ska över 270 ben. Ske­lett­be­nen fort­sät­ter växa och bli star­ka­re fram till 18–20-års­ål­dern.

Ske­let­tet skil­jer sig mel­lan oli­ka in­di­vi­der, och fram­för allt mel­lan kö­nen. Bäc­ke­net är ett av de om­rå­den som är mest oli­ka. Kvin­nor har nå­got kor­ta­re och bre­da­re höf­ter som är an­pas­sa­de för barna­fö­dan­de. Ef­tersom män bru­kar ha stör­re mus­kel­mas­sa än kvin­nor bil­dar nack­be­net of­ta ett tyd­ligt ut­skott där halsmusk­ler­na är fäs­ta vid kra­ni­et. Dess­utom har män mer mar­ke­ra­de kind­ben och ögon­bryns­bå­gar. Kvin­nors ske­lett är i all­män­het lät­ta­re och tun­na­re än mäns.

Ske­lett­be­nen är upp­bygg­da av oli­ka äm­nen. I liv­mo­dern be­står fost­rets ske­lett först av brosk som un­der gra­vid­ite­ten förkal­kas och ut­veck­las. Den vik­ti­gas­te be­stånds­de­len i ben och ben­väv­nad är egent­li­gen mi­ne­ra­li­se­rat kal­ci­um­fos­fat, men även märg, brosk och blod­kärl finns i ske­let­tet. Många tror att ske­lett­be­nen är hår­da och so­li­da, men i själ­va ver­ket är de po­rö­sa och ful­la av små hål­rum.

När vi åld­ras blir även ske­let­tet äld­re. Det bil­das vis­ser­li­gen he­la ti­den nya cel­ler, och inga cel­ler i krop­pen är äld­re än 20 år, men de gam­la cel­ler­na er­sätts in­te med perfekta, iden­tis­ka nya cel­ler. Cel­ler­na in­ne­hål­ler fel i sitt dna, och där­för för­sva­gas ske­let­tet med ål­dern. Sjuk­do­mar som gikt och ben­skör­het kom­mer of­ta med ål­dern, och le­der till att ske­let­tet blir sva­ga­re och att det blir svå­ra­re att rö­ra sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.