Hals och nac­ke

Ut­fors­ka en av de vik­ti­gas­te och mest kom­plexa kropps­de­lar­na.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Nac­ken och hal­sen är en per­fekt bland­ning av form och funk­tion. Den­na del av krop­pen har fle­ra spe­ci­fi­ka upp­gif­ter (till ex­em­pel att vri­da på hu­vu­det för att kun­na se runt om­kring sig) sam­ti­digt som det är en kanal som står för många and­ra vi­ta­la ak­ti­vi­te­ter (till ex­em­pel att för­bin­da mun­nen med lung­or­na).

Hal­sens ana­to­mis­ka kon­struk­tion bor­de im­po­ne­ra även på mo­der­na in­gen­jö­rer. Hal­sko­tor­nas flex­i­bi­li­tet gör att vi kan vri­da på hu­vu­det och bö­ja det fram och till­ba­ka fle­ra tu­sen gång­er var­je dag.

Musk­ler och ske­lett ger styr­ka och böj­lig­het, men den mest im­po­ne­ran­de de­sig­nen kring hal­sen är nog luft­stru­pen, mat­stru­pen, livsvik­ti­ga blod­kärl och rygg­mär­gens ota­li­ga nerv­fib­rer. Allt det­ta mås­te få plats – och dess­utom fun­ge­ra i per­fekt sam­spel. Sam­ti­digt mås­te form och funk­tion be­va­ras även när vi rör på hals och nac­ke.

Al­la des­sa struk­tu­rer är i hög grad an­pas­sa­de till si­na upp­gif­ter. Luft­stru­pen skyd­das av en ring av starkt brosk så att den in­te kol­lap­sar, sam­ti­digt som den är till­räck­ligt böj­lig när den sträcks ut. Dess­utom sör­jer strup­hu­vu­det för att luf­ten rör sig över stäm­ban­den så att vi kan pra­ta. Läng­re bak sit­ter mat­stru­pen, ett mus­ku­löst rör som mat och dryck pas­se­rar ge­nom på väg till ma­gen. In­nan­för stöd­ben i hal­sen sit­ter rygg­mär­gen. Den in­ne­hål­ler vi­ta­la ner­ver som fak­tiskt styr he­la krop­pen. Sam­ti­digt för­sörjs hjär­nan med blod via ar­tä­rer och ve­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.