Bröst­korg

Rev­be­nen är mer än ett skydd för di­na in­re or­gan: ut­an dem skul­le du in­te kun­na an­das.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Det är lätt att tro att bröst­kor­gen ba­ra är ett ram­verk av rev­ben som skyd­dar lung­or, hjär­ta och and­ra vik­ti­ga or­gan. Men bröst­kor­gen har många nyc­kel­funk­tio­ner som gör den myc­ket mer än så. För­u­tom att den ger stöd åt he­la krop­pen skul­le du in­te kun­na an­das ut­an den.

Bröst­kor­gen mås­te va­ra flex­i­bel för att lung­or­na ska kun­na ut­vid­ga sig. Den ko­nis­ka for­men be­står in­te ba­ra av ske­lett­ben, ut­an ock­så av brosk. Själ­va bröst­kor­gen har 24 rev­ben som är kopp­la­de till tolv ko­tor i ryg­gen. De här ko­tor­na ut­gör för­stås en del av rygg­ra­den. Rev­be­nens brosk­del möts på fram­si­dan av krop­pen i den långa, pla­na, tre­de­la­de plat­ta som kal­las bröst­be­net. Det in­ne­bär att de fles­ta av rev­benspa­ren möts i bröst­be­net. Rev­benspar ett till sju kal­las äk­ta rev­ben ef­tersom de är fäs­ta di­rekt på bröst­be­net. Rev­benspar åt­ta till tio är in­di­rekt fäs­ta via brosk­struk­tu­rer och kal­las där­för of­ta ”fals­ka rev­ben”. De sista två rev­benspa­ren – ”de fly­tan­de rev­be­nen” – är ba­ra kopp­la­de till rygg­ko­tor­na på krop­pens bak­si­da.

Brut­na rev­ben är en van­lig och smärt­sam ska­da. De mit­ters­ta rev­be­nen är mest ut­sat­ta. Ett bru­tet rev­ben kan dess­utom va­ra far­ligt i vis­sa fall, ef­tersom vas­sa de­lar kan träf­fa hjär­tat el­ler lung­or­na.

Det finns även ett till­stånd som kal­las in­sta­bil bröst­korg, där fle­ra av rev­be­nen är brut­na och loss­nar från bröst­väg­gen, vil­ket kan va­ra död­ligt. För öv­rigt finns det in­te myc­ket du kan gö­ra för att re­pa­re­ra ett bru­tet rev­ben, an­nat än hål­la bröst­kor­gen sta­bi­li­se­rad, vi­la dig och ge brot­tet till­räck­ligt med tid att lä­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.