Män­ni­skans hjärt­slag

Så här får en av di­na hår­dast ar­be­tan­de musk­ler blo­det att pum­pas.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Ditt hjär­ta bör­ja­de slå när du var ett fy­ra vec­kor gam­malt fos­ter i liv­mo­dern. Un­der ett ge­nom­snitt­ligt liv slår hjär­tat över två mil­jar­der gång­er.

Hjär­tat be­står av fy­ra kam­ma­re, för­de­la­de på två si­dor. Hö­ger si­da tar emot sy­re­fat­tigt blod från krop­pen och pum­par det till lung­or­na, där blo­det tar upp sy­re från luf­ten du an­das in. Det sy­re­ri­ka blo­det förs se­dan till hjär­tats vänst­ra si­da, och där­i­från pum­pas det ut i blodom­lop­pet, där det trans­por­te­rar sy­re och nä­rings­äm­nen till krop­pens oli­ka de­lar.

Hjär­tats pum­pan­de sam­ord­nas av mus­kel­sam­man­drag­ning­ar som or­sa­kas av elekt­risk ström. Ström­mar­na ut­lö­ser jäm­na sam­man­drag­ning­ar av hjär­tat som kal­las sy­sto­le. De öv­re kam­rar­na, el­ler för­ma­ken, tar emot blo­det som kom­mer till hjär­tat och dras sam­man först. Blo­det tving­as ner till de ned­re, mer mus­kel­star­ka kam­rar­na, som se­dan dras sam­man och pum­par ut blo­det i krop­pen. Där­ef­ter föl­jer di­a­sto­le, hjärt­kam­rar­nas av­slapp­nings­fas, när de fylls med blod från för­ma­ken. Där­ef­ter bör­jar cy­keln om på nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.