När hjär­tat svik­tar

Dif­fu­sa sym­tom på hjär­tin­farkt är lät­ta att för­bi­se.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Du får smär­tor och tryck över brös­tet, kän­ner kanske att det går li­te tungt att an­das. Du kän­ner dig då­lig och il­lamå­en­de, och det hjäl­per in­te att vi­la. Även om du in­te upp­le­ver nå­gon smär­ta som strå­lar ut i den ena el­ler bå­da ar­mar­na kan det­ta va­ra tec­ken på en hjär­tin­farkt. Vis­sa kän­ner även smär­tor mel­lan skul­der­bla­den, i ma­gen el­ler i kä­kar­na. Du ska ta det på all­var. Sär­skilt kvin­nor för­bi­ser lätt så­da­na sym­tom. Sam­ti­digt kan kan li­te stick­ning­ar i brös­tet va­ra helt ofar­li­ga.

Hjär­tin­farkt upp­står när en bloc­ke­ring hind­rar blo­det som ska fö­ra sy­re till hjärt­mus­keln. Om pro­ble­met in­te av­hjälps snabbt kan hjär­tats mus­kel­vävnad ska­das och dö. Ska­dans om­fatt­ning be­ror på hur länge bloc­ke­ring­en sit­ter kvar, i vil­ken ar­tär den sit­ter och hur in­fark­ten be­hand­las. Ef­ter själ­va in­fark­ten kan du få hjärt­svikt el­ler rubb­ning­ar av hjärtryt­men (aryt­mi­er). Bå­da till­stån­den kan va­ra livs­ho­tan­de. Om du får be­hand­ling in­om 12 tim­mar är chan­ser­na go­da att du blir helt frisk och i prin­cip kan le­va ett nor­malt liv, även ef­ter en stor hjär­tin­farkt.

Den van­li­gas­te or­sa­ken till hjär­tin­farkt är åder­förkalk­ning (kal­las även åder­för­fett­ning), som in­ne­bär att ar­tär­väg­gar­na blir tjoc­ka­re och ste­la­re på grund av plack. Ris­ken för åder­förkalk­ning ökar med mäng­den ko­lest­erol och mät­tat fett i kos­ten, men även ärft­li­ga fak­to­rer är vik­ti­ga. Hjär­tin­farkt kan även be­ro på va­sospasm, kramp i krans­kär­len, men det­ta är säll­synt.

För att mins­ka ris­ken för hjär­tin­farkt bör du hål­la hu­mö­ret up­pe, hål­la vik­ten ne­re, äta sunt, mo­tio­ne­ra re­gel­bun­det och lå­ta bli att rö­ka.

”Vis­sa kän­ner även smär­tor mel­lan skul­der­bla­den, i ma­gen el­ler i kä­kar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.