Njur­trans­plan­ta­tion

Nju­rar­na är krop­pens na­tur­li­ga filter. Du kan över­le­va med ba­ra en nju­re, men om den ock­så svik­tar kan det hän­da att du be­hö­ver en trans­plan­ta­tion.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Det är en om­fat­tan­de pro­cess att trans­plan­te­ra or­gan, men ope­ra­tio­nen kan ge mot­ta­ga­ren ett nytt liv. Nju­ren är det or­gan som of­tast trans­plan­te­ras, bå­de i Sve­ri­ge och värl­den. Men det är långt fler pa­ti­en­ter som vän­tar på en trans­plan­ta­tion än det finns till­gäng­li­ga or­gan. Var­je år är det ba­ra om­kring en tred­je­del av dem som vän­tar som får sin trans­plan­ta­tion. An­ta­let pa­ti­en­ter som är re­gi­stre­ra­de för njur­trans­plan­ta­tio­ner ökar dess­utom var­je år och har sti­git med 50 pro­cent se­dan år 2000.

Man kan få en nju­re från en le­van­de el­ler ny­li­gen av­li­den do­na­tor. Om en frisk fa­mil­je­med­lem är en lämp­lig do­na­tor) och vil­lig att do­ne­ra en nju­re kan den per­so­nen över­le­va med ba­ra en åter­stå­en­de nju­re. I and­ra fall tas nju­ren från nå­gon som ny­li­gen av­li­dit. Hos en per­son som har för­kla­rats hjärn­död hål­ler det slå­en­de hjär­tat nju­rar­na vid liv tills de är kla­ra för trans­plan­ta­tion. Om re­spi­ra­torn stängs av blir det en kapp­löp­ning med ti­den om att hin­na ta till va­ra or­gan som kan do­ne­ras. Lä­kar­na be­hö­ver all­tid sam­tyc­ke från fa­mil­jen om do­na­tion, även vid den­na of­ta känslo­mäs­sigt svå­ra tid­punkt.

När ett lämp­ligt or­gan blir till­gäng­ligt mat­chas det mot ett na­tio­nellt re­gis­ter för att hit­ta en pas­san­de mot­ta­ga­re. Ett team med ki­rur­ger tar sig se­dan till sjuk­hu­set där do­na­torn finns och häm­tar or­ga­net. Sam­ti­digt kom­mer mot­ta­ga­ren att stå un­der kon­stant upp­sikt och be­hand­ling där hen be­fin­ner sig. Un­der den kom­pli­ce­ra­de ope­ra­tio­nen ”plom­be­ras” den nya nju­ren i bäc­ke­net, och den gam­la, ic­ke-fun­ge­ran­de, läm­nas kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.