En re­sa ge­nom tunn­tar­men

Tar­men spe­lar en vik­tigt roll för att ma­ten vi äter ska om­vand­las till nä­ring, men hur går det till?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Tunn­tar­men är en av mat­smält­nings­sy­ste­mets vik­ti­gas­te de­lar. Det är den som be­hand­lar ma­ten så att nä­rings­äm­ne­na kan tas upp. En nor­mal tunn­tarm är drygt fem me­ter lång och 2,5–3 cen­ti­me­ter tjock. Den be­står av tre hu­vud­de­lar: tolv­fing­er­tar­men (du­o­de­num), tom­tar­men (je­ju­num) och krum­tar­men (ile­um).

Tolv­fing­er­tar­men för­bin­der tunn­tar­men med mag­säc­ken. Det är i tolv­fing­er­tar­men som pro­te­i­net i ma­ten bryts ner till ami­nosy­ror med hjälp av gal­la från gall­blå­san och en­zy­mer från bukspott­kör­teln. Trots att tolv­fing­er­tar­men är så vik­tig för mat­smält­ning­en är den ba­ra cir­ka 30 cm (tolv fing­er­bred­der) lång. Den är tunn­tar­mens kor­tas­te del.

Ef­ter tolv­fing­er­tar­men föl­jer tom­tar­men. Den har fått sitt namn för att den of­ta är tom un­der ana­to­mis­ka dis­sek­tio­ner. Här bi­drar tarmsaf­ten till att kol­hyd­ra­ter och pro­te­i­ner sugs upp i lym­fan och blo­det. Det­ta krä­ver en stor yta, och den­na del av tunn­tar­men är lång och dess­utom in­vän­digt för­sedd med veck och 1–2 mil­li­me­ter långa ut­skott som kal­las tarm­ludd el­ler vil­li. I krum­tar­men, som är tunn­tar­mens sista del, sugs de sista nä­rings­äm­ne­na upp till­sam­mans med B12-vi­ta­min och gall­sal­ter.

Pe­ri­stal­ti­ken är böl­jan­de mus­kel­rö­rel­ser som för tarm­in­ne­hål­let mot den me­ter­långa tjock­tar­men. I tjock­tar­men sugs vatt­net upp från tarm­in­ne­hål­let till­sam­mans med kalk, mag­ne­sium, järn och vis­sa sal­ter. De pe­ri­stal­tis­ka sam­man­drag­ning­ar­na och av­slapp­ning­en om­be­sörjs av oli­ka musk­ler som ut­gör tarm­väg­gens ytt­re del.

Slem­hin­nans veck Sub­muco­saVec­ken på slem­hin­nan ökar ytan och un­der­lät­tar trans­por­ten av tarm­in­ne­hål­let. Det finns klaf­far som hind­rar att tarm­in­ne­hål­let rör sig åt fel håll. Lig­ger un­der muco­san och för­bin­der den med det mus­kel­la­ger som ut­gör den ytt­re tarm­väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.