Ta hand om din le­ver

Le­vern är en skick­lig mång­syss­la­re som fyl­ler fle­ra funk­tio­ner sam­ti­digt.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

De fles­ta vet att le­vern re­nar blo­det, men den gör så myc­ket mer. Le­vern är krop­pens störs­ta in­re or­gan och fyl­ler otro­ligt nog över 500 oli­ka funk­tio­ner. Ef­ter hjär­nan är den fak­tiskt det näst mest kom­plexa or­ga­net, och är i själ­va ver­ket del­ak­tig i näs­tan al­la aspek­ter av krop­pens me­ta­bo­la pro­ces­ser (äm­nes­om­sätt­ning­en). Le­verns vik­ti­gas­te funk­tio­ner är att pro­du­ce­ra ener­gi, fil­tre­ra bort far­li­ga äm­nen och pro­du­ce­ra livsvik­ti­ga pro­te­i­ner. Des­sa upp­gif­ter ut­förs av le­ver­cel­ler­na, som kal­las he­pa­to­cy­ter. Le­vern är krop­pens vik­ti­gas­te driv­kraft ef­ter hjär­tat. Den pro­du­ce­rar och lag­rar gly­ko­gen och många av de vik­ti­gas­te vi­ta­mi­ner­na. Le­vern an­sva­rar även för att bry­ta ner och byg­ga om kom­plexa fett­mo­le­ky­ler till ko­les­te­rol och trig­ly­ce­ri­der. Det­ta är na­tur­li­ga äm­nen som krop­pen be­hö­ver, men som in­te är bra i allt­för sto­ra mäng­der. Här pro­du­ce­ras även gal­la, som är vik­tig för mat­smält­ning­en. Le­vern fun­ge­rar dess­utom som re­nings­verk för blo­det. Krop­pens eg­na av­fall­säm­nen samt gif­ter, al­ko­hol och nar­ko­ti­ka han­te­ras i le­vern och bryts ner till for­mer som det är enkla­re för res­ten av krop­pen att an­vän­da el­ler skil­ja ut. Le­vern bry­ter ner gam­la blod­krop­par, pro­du­ce­rar an­ti­krop­par som ska be­käm­pa in­fek­tio­ner och åter­cir­ku­le­rar hor­mo­ner som ex­em­pel­vis ad­re­na­lin. Många vik­ti­ga vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler, som A, D, E och K, järn och kop­par, lag­ras ock­så i le­vern,

Ett så kom­plext or­gan är ty­värr ock­så ut­satt för sjuk­do­mar. Can­cer (of­ta spridd från and­ra om­rå­den), in­fek­tio­ner (he­pa­tit) och skrump­le­ver (en form av fibros som of­ta be­ror på om­fat­tan­de al­ko­hol­för­bruk­ning) är ba­ra någ­ra fak­to­rer som kan på­ver­ka le­vern ne­ga­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.