Bukspott­kör­teln

Lär dig hur mat­smält­nings­sy­ste­mets ar­bets­bi hjäl­per till med ned­bryt­ning­en av nä­rings­äm­nen och re­gle­ring­en av blod­soc­ker­ni­vån.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Bukspott­kör­teln är ett centralt or­gan i mat­smält­nings­sy­ste­met. Den pro­du­ce­rar mat­smält­nings­en­zy­mer som av­ges till tunn­tar­men samt hor­mo­ner, bland an­nat in­su­lin, som av­ges di­rekt till blo­det. Bukspott­kör­teln sit­ter bred­vid mjäl­ten, bakom mag­säc­ken och tjock­tar­men. Hos män­ni­skan be­står den av hu­vud, kropp och svans. Den är kopp­lad till tunn­tar­mens förs­ta del, tolv­fing­er­tar­men. Dess­utom är den kopp­lad till blodom­lop­pet ge­nom ett rikt nät­verk av blod­kärl. Bukspott­kör­telns funk­tio­ner kan bäst be­skri­vas ge­nom att man skil­jer på dess två oli­ka ty­per av cel­ler: de en­do­kri­na (in­sönd­rar äm­nen till blo­det) och de ex­o­kri­na (ut­sönd­rar äm­nen till tar­men).

De en­do­kri­na cel­ler­na är knut­na till den del av bukspott­kör­teln som kal­las Lang­er­hans cellö­ar. Det finns un­ge­fär en mil­jon cel­ler som pro­du­ce­rar hor­mo­ner som fri­sätts i blo­det. Al­fa­cel­ler­na pro­du­ce­rar glu­ka­gon och be­ta­cel­ler­na in­su­lin. Des­sa bå­da hor­mo­ner har mot­satt in­ver­kan på krop­pens blod­soc­ker­ni­vå. Glu­ka­gon hö­jer blod­soc­ker­ni­vån och in­su­lin sän­ker den. Al­la de en­do­kri­na cel­ler­na är i kon­takt med ka­pil­lä­rer så att hor­mo­ner­na går di­rekt ut i blo­det. Fri­sätt­ning­en av in­su­lin re­gle­ras av en loop med ne­ga­tiv feed­back: Högt blod­soc­ker ger pro­duk­tion av in­su­lin, vil­ket sän­ker blod­soc­ker­ni­vån så att in­su­lin­pro­duk­tio­nen åter sänks. När de här cel­ler­na in­te fun­ge­rar som de ska kan hor­mon­ni­vån rub­bas, vil­ket le­der till oli­ka sjuk­do­mar. Den mest kän­da är diabetes. De lang­er­hans­ka cellö­ar­na an­sva­rar även för pro­duk­tio­nen av hor­mo­net so­ma­tosta­tin som bland an­nat re­gle­rar nä­ringsupp­ta­get.

De ex­o­kri­na cel­ler­na ut­sönd­rar bukspott med oli­ka mat­smält­nings­en­zy­mer till tar­men. Bukspot­tet flö­dar in i den cen­tra­la de­len av bukspott­kör­teln och leds ge­nom bukspott­gång­en till tolv­fing­er­tar­men där det del­tar i mat­smält­ning­en. Bukspot­tet in­ne­hål­ler en­zy­mer och vä­tekar­bo­nat för att ne­ut­ra­li­se­ra det su­ra ma­gin­ne­hål­let som kom­mer di­rekt från mag­säc­ken. En­zy­mer­na bry­ter ner pro­te­i­ner, fett och kol­hyd­ra­ter. Ut­sönd­ring­en av en­zy­mer­na re­gle­ras av en rad hor­mo­ner, bland an­nat gastrin, ko­le­cys­to­ki­nin och sek­re­tin, som fri­sätts när mag­säc­ken och tolv­fing­er­tar­men fylls med mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.