Så fun­ge­rar mjäl­ten

Mjäl­ten är kanske in­te det mest väl­kän­da or­ga­net, men den fyl­ler en vik­tig funk­tion för din häl­sa.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Mjäl­tens vik­ti­gas­te funk­tio­ner är att fil­tre­ra bort gam­la blod­krop­par och be­käm­pa in­fek­tio­ner. Rö­da blod­krop­par le­ver i cir­ka 120 da­gar. De fles­ta bil­das från stamceller i ben­mär­gen. När de rö­da blod­krop­par­na blir för gam­la är det mjäl­tens jobb att iden­ti­fi­e­ra, fil­tre­ra bort och bry­ta ner dem till mind­re par­tik­lar. Där­ef­ter skic­kas par­tik­lar­na till­ba­ka ut i blodom­lop­pet, där de an­ting­en åter­an­vänds el­ler läm­nar krop­pen. Det­ta sker i den rö­da pul­pan. Den rö­da pul­pan be­står av blod­kärls­ri­ka om­rå­den i mjäl­ten och ut­gör un­ge­fär två tred­je­de­lar av he­la or­ga­net.

Res­ten av mjäl­ten be­står av så kal­lad vit pul­pa. Det­ta är om­rå­den fyll­da med oli­ka im­mun­cel­ler, bland an­nat lym­fo­cy­ter. Den vi­ta pul­pan fil­tre­rar och för­stör pa­to­ge­ner, det vill sä­ga sjuk­doms­fram­kal­lan­de or­ga­nis­mer, som har in­va­de­rat krop­pen och cir­ku­le­rar i blo­det. I den vi­ta pul­pan bryts de ner till mind­re par­tik­lar som krop­pen kan gö­ra sig av med.

Mjäl­ten är om­gi­ven av en tunn, skör hin­na och den sit­ter un­der de ne­ders­ta rev­be­nen på väns­ter si­da av krop­pen. Den har ett visst skydd av rev­be­nen, men vid en bi­lo­lyc­ka, id­rotts­ska­dor och kniv­ska­dor kan den spric­ka. Vid svå­ra ska­dor kan blod­för­lus­ten bli livs­hot­an­de och mjäl­ten mås­te då tas bort. Det­ta för­säm­rar krop­pens för­må­ga att be­käm­pa in­fek­ti­o­ner, och en per­son som sak­nar mjäl­te kan be­hö­va ta an­ti­bi­o­ti­ka i fö­re­byg­gan­de syf­te res­ten av li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.