Stamceller mot diabetes

För förs­ta gång­en i histo­ri­en har en fors­kar­grupp lyc­kats an­vän­da stamceller för att bo­ta diabetes i ett för­sök med möss. Nu ar­be­tar de vi­da­re på att få me­to­den att fun­ge­ra på män­ni­skor.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll - Text: Eli­sa­beth Lar­sen

Ame­ri­ka­nen Douglas Mel­ton fick två barn med typ 1-diabetes på 1990-ta­let. Det fick ho­nom att vi­ga sin kar­riär åt att hit­ta ett sätt att bo­ta dem.

Typ 1-diabetes be­ror på brist på in­su­lin, ett hor­mon som re­gle­rar blod­sock­ret ge­nom att se till att soc­ker (glu­kos) kan trans­por­te­ras in i krop­pens cel­ler. Hos pa­ti­en­ter med diabetes har krop­pens im­mun­för­svar för­stört de in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler­na, så att sock­ret an­sam­las i blo­det.

Lä­kar­na är en­tu­si­as­tis­ka

Idag är Douglas Mel­ton pro­fes­sor vid Har­vard Me­di­cal School och han har lyc­kats med nå­got som fors­kar­na har sli­tit med i fle­ra år­tion­den: att få fram in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler (be­ta­cel­ler) som in­te för­störs av mot­ta­ga­rens im­mun­för­svar. Hit­tills har me­to­den en­dast prö­vats på möss, men för­hopp­ning­en är att så­da­na cel­ler an­ting­en ska kun­na an­vän­das för att ut­veck­la lä­ke­me­del mot diabetes el­ler trans­plan­te­ras in i pa­ti­en­ter för att bo­ta dem från typ 1-diabetes.

Barn­lä­ka­ren och di­a­be­tes­spe­ci­a­lis­ten HansJacob Bangstad vid Oslo uni­ver­si­tets­sjuk­hus träf­far barn med diabetes var­je dag. Han är myc­ket en­tu­si­as­tisk:

– Det­ta är otro­ligt lo­van­de på lång sikt. Man har för­sökt i åra­tal att fram­stäl­la in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler i stör­re mäng­der in­om di­a­be­tes­forsk­ning­en, sä­ger Hans-jacob Bangstad. Hur be­hand­las diabetes? – På lång sikt hop­pas vi för­stås på en be­hand­ling som kan gö­ra pa­ti­en­ter­na fris­ka.

Typ 1-diabetes be­hand­las of­tast med en av två me­to­der. Den ena me­to­den är mul­tip­la dag­li­ga in­jek­tio­ner, vil­ket in­ne­bär att man tar en el­ler två dag­li­ga in­jek­tio­ner med lång­ver­kan­de in­su­lin plus snabb­ver­kan­de in­su­lin som till­skott i sam­band med mål­ti­der­na. Den and­ra me­to­den är att an­vän­da en in­su­lin­pump som kon­ti­nu­er­ligt till­för in­su­lin till un­der­hu­den.

Det blir allt van­li­ga­re med in­su­lin­pum­par, be­rät­tar Hans-jacob Bangstad. Pum­par­na är bär­ba­ra ap­pa­ra­ter som är un­ge­fär li­ka sto­ra som en mo­bil­te­le­fon och bärs på ut­si­dan av krop­pen, till ex­em­pel i en fic­ka. In­su­li­net till­förs ge­nom en li­ten slang och en ka­nyl som sit­ter un­der hu­den. På så sätt går det att ef­ter­lik­na krop­pens nor­ma­la pro­duk­tion av in­su­lin. Blod­sock­ret mås­te mä­tas fle­ra gång­er om da­gen, el­ler fort­lö­pan­de med hjälp av en kon­ti­nu­er­lig glu­kosmä­ta­re.

Det går att trans­plan­te­ra be­ta­cel­ler från dö­da do­na­to­rer, men bris­ten på så­da­na gör att en­dast en myc­ket li­ten grupp pa­ti­en­ter får den möj­lig­he­ten. Ett pro­blem med trans­plan­ta­tion av in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler har va­rit att pa­ti­en­tens im­mun­för­svar för­stör de nya cel­ler­na. Där­för mås­te pa­ti­en­ter­na ta im­mun­däm­pan­de lä­ke­me­del res­ten av li­vet. Så­da­na lä­ke­me­del ökar ris­ken för att ut­veck­la can­cer och sät­ter ner im­mun­för­sva­ret. Där­för sö­ker fors­kar­na bätt­re lös­ning­ar. Så kal­la­de plu­ri­po­ten­ta stamceller har länge setts som en av de mest lo­van­de möj­lig­he­ter­na.

Plu­ri­po­ten­ta stamceller

Plu­ri­po­ten­ta stamceller är cel­ler som än­nu in­te har spe­ci­a­li­se­rat sig och där­för har po­ten­ti­al att ut­veck­la sig till vil­ken som helst av krop­pens över 200 ty­per av cel­ler. Den­na typ av stamceller kan de­la sig många gång­er i en pet­riskål för cell­od­ling på la­bo­ra­to­ri­et. Tan­ken att ma­ni­pu­le­ra des­sa stamceller till in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler är loc­kan­de, ef­tersom till­gång­en på cel­ler då blir när­mast oänd­lig.

Fors­kar­na har i år­tion­den för­sökt an­vän­da plu­ri­po­ten­ta stamceller för att få fram in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler på la­bo­ra­to­ri­et. Hit­tills har dock ing­en lyc­kats med att ska­pa cel­ler som sva­rar på glu­kos och ut­sönd­rar rätt mängd in­su­lin. Ing­en har hel­ler kla­rat att lö­sa pro­ble­met med att för­hind­ra att im­mun­för­sva­ret för­stör de nya cel­ler­na när de har trans­plan­te­rats in i pa­ti­en­ten. In­te för­rän nu. Douglas Mel­ton är den förs­ta fors­ka­ren som har hit­tat en lös­ning på bå­da pro­ble­men.

Lo­van­de djur­för­sök

För att få fram de in­su­lin­pro­du­ce­ran­de be­ta­cel­ler­na an­vän­de Mel­tons grupp plu­ri­po­ten­ta stamceller som de tog från em­bry­on i kom­bi­na­tion med så kal­la­de in­du­ce­ra­de plu­ri­po­ten­ta stamceller (IPS­cel­ler). ips-cel­ler­na ska­pas ge­nom att van­li­ga kroppscel­ler ma­ni­pu­le­ras ge­nom att man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.