Stam­cell­stu­rism

Fle­ra ti­o­tals nors­ka Ms-pa­ti­en­ter har be­ta­lat hund­ra­tu­sen­tals kro­nor ur egen fic­ka för stam­cells­be­hand­ling i bland an­nat Sve­ri­ge – med varierande re­sul­tat. Nu ut­ö­kas möj­lig­he­ter­na i Nor­ge.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Text: Eli­sa­beth Lar­sen

Sto­ra för­vänt­ning­ar har kopp­lats till stam­cel­ler­na se­dan de iden­ti­fi­era­des för mer än 50 år se­dan. Om­fat­tan­de forsk­ning har lett till stam­cells­be­hand­ling av fle­ra sjuk­do­mar, bland an­nat oli­ka ty­per av blodcan­cer – och nya be­hand­ling­ar är på väg. Men trots stam­cel­ler­nas fa­sci­ne­ran­de och smått otro­li­ga för­må­ga att ge upp­hov till al­la ty­per av cel­ler i krop­pen går ut­veck­ling­en av nya be­hand­ling­ar lång­samt. I många län­der finns det strik­ta be­gräns­ning­ar för an­vänd­ning av stamceller vid be­hand­ling av pa­ti­en­ter, och det kan of­ta ta 10–15 år in­nan en ny be­hand­ling lan­se­ras på mark­na­den.

Stamceller och MS

En av sjuk­do­mar­na där be­hand­ling med stamceller har vi­sat re­sul­tat för vis­sa pa­ti­ent­grup­per är mul­ti­pel skle­ros (MS). Stam­cell­s­trans­plan­ta­tion till Ms-pa­ti­en­ter er­bjuds i fle­ra län­der, bland an­nat Sve­ri­ge och Dan­mark, men i Nor­ge har en­dast ett få­tal pa­ti­en­ter fått en så­dan be­hand­ling.

MS är en kro­nisk sjuk­dom där im­mun­för­sva­ret an­gri­per och för­stör iso­le­ring­en runt nerv­trå­dar­na så att nerv­sy­ste­met in­te fun­ge­rar som det ska. Sjuk­do­men ut­veck­las oli­ka hos oli­ka pa­ti­en­ter och sym­to­men kan be­stå av ba­lans­pro­blem, ned­satt rör­lig­het och kog­ni­ti­va pro­blem. MS är en myc­ket svår­för­ut­säg­bar sjuk­dom ef­tersom al­la de­lar av nerv­sy­ste­met kan an­gri­pas av in­flam­ma­tio­ner. Många Ms-pa­ti­en­ter blir till slut rull­stols­bund­na. Oför­ut­säg­bar­he­ten hos sjuk­do­men kan va­ra en stor be­last­ning i var­da­gen för Ms-pa­ti­en­ter­na. Där­för är många vil­li­ga att ge­nom­gå en stam­cells­trans­plan­ta­tion för att för­sö­ka stop­pa sjuk­doms­ut­veck­ling­en.

Nytt im­mun­för­svar

Stam­cell­s­trans­plan­ta­tio­nen ut­förs ge­nom att stamceller tas från pa­ti­en­tens egen rygg­märg var­på pa­ti­en­ten får cell­gift. På så vis dö­dar man al­la pa­ti­en­tens im­mun­cel­ler. När man se­dan till­sät­ter pa­ti­en­tens eg­na stamceller till blo­det igen kom­mer des­sa att byg­ga upp ett nytt im­mun­för­svar. För­hopp­ning­en är att det nya im­mun­för­sva­ret in­te an­gri­per det iso­le­ran­de skik­tet runt nerv­cel­ler­na igen. De neu­ro­lo­gis­ka ska­dor som re­dan skett kom­mer i varierande grad att va­ra be­stå­en­de.

Se­dan 1995 har över 1 000 Ms-pa­ti­en­ter runt om i värl­den be­hand­lats med stam­cell­s­trans­plan­ta­tion. Un­der årens lopp har me­to­der­na för­bätt­rats, men fort­fa­ran­de är det många som be­trak­tar det­ta som en be­hand­ling på för­söks­sta­di­et.

I Nor­ge har man fram till nu haft dör­ren på glänt när det gäl­ler stam­cells­be­hand­ling för Ms-pa­ti­en­ter. To­talt har el­va pa­ti­en­ter fått så­dan be­hand­ling på Hau­ke­land uni­ver­si­tets­sjuk­hus.

”Sjuk­do­men ut­veck­las oli­ka hos oli­ka pa­ti­en­ter och sym­to­men kan be­stå av ba­lans­pro­blem, ned­satt rör­lig­het och kog­ni­ti­va pro­blem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.