Vad är fria radikaler?

De får skul­den för reu­ma­to­id ar­trit, MS, stro­ke och can­cer. De ger dig ryn­kor, för­stör hjär­nan och in­re or­gan. Vad är egent­li­gen des­sa radikaler och hur på­ver­kar de män­ni­sko­krop­pen?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Fria radikaler, el­ler ba­ra ”radikaler”, är en­skil­da ato­mer el­ler grup­per av ato­mer med ett ud­da an­tal elektro­ner. Ato­mer vill ha ett jämnt an­tal elek­tro­ner kring sig och där­för är ra­di­ka­ler­na in­sta­bi­la. För att sta­bi­li­se­ra sig för­sö­ker de re­a­ge­ra med and­ra mo­le­ky­ler, an­ting­en ge­nom att stjä­la en elektron el­ler ge­nom att läm­na ifrån sig en elektron. De kan även blan­da sig helt med and­ra mo­le­ky­ler. Vi sä­ger att de är ox­i­de­ran­de.

I krop­pen kan det­ta of­ta ska­da el­ler till och med dö­da vå­ra cel­ler, nå­got som på­ver­kar vik­ti­ga funk­tio­ner. För att be­grän­sa po­ten­ti­el­la ska­de­verk­ning­ar mås­te krop­pen för­sva­ra sig mot de här mo­le­ky­ler­na. Vårt na­tur­li­ga för­svar mot ska­dor från ox­i­de­ring­en kal­las där­för an­tiox­i­dan­ter. De ne­ut­ra­li­se­rar och tar bort de fria ra­di­ka­ler­na. Ty­pis­ka an­tiox­i­dan­ter är A- och E-vi­ta­min samt mi­ne­ra­ler som se­len, zink, ri­bofla­vin och mangan. Des­sa får vi i oss via kos­ten, vil­ket är ett av de främs­ta skä­len till att det är så vik­tigt att äta frukt och grön­sa­ker. Ör­ter, kryd­dor, bär, gra­pe­frukt, grönkål och röd­be­tor är ba­ra någ­ra få ex­em­pel på mat vi kan äta som in­ne­hål­ler myc­ket an­tiox­i­dan­ter. Ing­en kan und­vi­ka fria radikaler, oav­sett livs­stil, ef­tersom ra­di­ka­ler­na är ett na­tur­ligt re­sul­tat av cel­ler­nas äm­nes­om­sätt­ning.

En­ligt en le­dan­de te­o­re­tisk sko­la är de fria ra­di­ka­ler­na cen­tra­la för åld­ran­det. Man me­nar att de fria ra­di­ka­ler­na ”stjäl” elektro­ner från and­ra cel­ler, byg­ger upp sig över tid och re­du­ce­rar cel­ler­nas funk­tion – he­la or­ga­net blir mind­re ef­fek­tivt. Ska­dor från fria radikaler för­knip­pas även med all­var­li­ga­re sjuk­do­mar som stro­ke, hjärt­sjuk­do­mar och can­cer, och det är ve­ten­skap­ligt be­vi­sat att kog­ni­ti­va sjuk­do­mar som Parkin­sons sjuk­dom och alz­hei­mer kan för­vär­ras av radikaler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.