Lymf­sy­ste­met

Lär dig om lymf­sy­ste­mets roll i kam­pen för att hål­la ”ela­ka” bak­te­ri­er i schack.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

När de rö­da blod­krop­par­na trans­port­erar runt sy­re i krop­pen fär­das de i ge­nom blod­kär­len i en väts­ka som kal­las plas­ma. Blo­det rör sig ge­nom kär­len med en has­tig­het som ska­par ett så stort tryck att en del plas­ma läc­ker ut i väv­nad­er­na. Lymf­sy­ste­met bi­drar till att av­lägs­na plas­ma från väv­na­der­na och åter­för den till blodom­lop­pet.

Lymf­sy­ste­met föl­jer blod­ba­nan och be­står lik­som den av ett nät­verk av kärl som of­tast finns i hu­den och kring de in­re or­ga­nen. Till skill­nad från blodom­lop­pet bil­dar kär­len ing­et krets­lopp, och det finns hel­ler ing­en pump som dri­ver sy­ste­met. Väts­kan i lymf­sy­ste­met kal­las lym­fa och den för­flyt­tar sig i kär­len med hjälp av mus­kel­sam­man­drag­ning­ar i de om­kring­lig­gan­de musk­ler­na. Slut­li­gen töms lym­fan ut i blodom­lop­pet i hal­s­kär­len nä­ra nyc­kel­be­nen.

Lymf­sy­ste­met är ock­så en trans­port­väg för im­mun­för­sva­ret. He­la vägen längs lymf­kär­len lig­ger det lymf­knu­tor. Sam­man­lagt finns det så myc­ket som 600 till 700 lymf­knu­tor i krop­pen. Stör­re or­gan som mjäl­ten och bräs­sen (tymus) in­går ock­så i det här sy­ste­met.

Des­sa or­gan är cen­tra­la för im­mun­för­sva­ret. Om en an­ti­gen­pre­sen­te­ran­de cell från im­mun­för­sva­ret stö­ter på ett smittäm­ne tar den sig di­rekt till när­mas­te lymf­knu­ta med in­for­ma­tion om in­kräk­ta­ren. De spe­ci­a­li­se­ra­de an­grepps­cel­ler­na i im­mun­för­sva­ret, lym­fo­cy­ter­na, för­flyt­tar sig då ge­nom lymf­sy­ste­met på jakt ef­ter den kod som iden­ti­fi­e­rar smittäm­net. När de hittar ko­den an­vän­der de den när­mas­te lymf­knu­tan som bas me­dan de an­pas­sar sig och blir fler. Re­sul­ta­tet blir en här av klo­na­de lym­fo­cy­ter som är spe­ci­a­lis­ter på att oskad­lig­gö­ra just den här fi­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.