Vad är en fin­ne?

Var­för får vi fin­nar och vad kan vi gö­ra åt dem?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Fin­nar, kviss­lor och ak­ne – de kan va­ra vårt livs för­ban­nel­se. Des­sa små hud­le­sio­ner drab­bar runt 80 pro­cent av be­folk­ning­en i ål­dern 11 till 30 år. De upp­står när hår­säc­kar­na, där hå­ret väx­er ut ur hu­den, täpps till och blir in­fek­te­ra­de. An­sik­tet, ryg­gen, brös­tet och ax­lar­na är de om­rå­den som of­tast drab­bas.

Vid hår­röt­ter­na sit­ter det små talg­kört­lar som kon­ti­nu­er­ligt pro­du­ce­rar en ol­ja som kal­las talg. Den bi­drar till att smör­ja hu­den och hå­ret, men om det pro­du­ce­ras för myc­ket kan det or­sa­ka ak­ne. Tal­gen blan­das med dö­da hud­cel­ler som in­te har flag­nat av or­dent­ligt och täp­per till hår­säc­ken. Om po­ren täpps till och hår­säc­ken blir in­flam­me­rad upp­står en por­mask el­ler en fin­ne.

Hud­bak­te­ri­er, som nor­malt är harm­lö­sa, kan där­ef­ter in­fek­te­ra de igen­täpp­ta hår­säc­kar­na. De fros­sar i tal­gen och pro­du­ce­rar en sub­stans som pro­vo­ce­rar fram en im­mun­re­ak­tion som gör hu­den röd och svul­len. Vi får små ro­sa el­ler vi­ta kviss­lor, och kanske ock­så stör­re och djup­gå­en­de fin­nar.

Fin­nar tycks ut­lö­sas av hor­mo­ner, fram­förallt testos­te­ron, men även kor­ti­sol som sti­mu­le­rar talg­kört­lar­na till över­pro­duk­tion av talg. Det är där­för som ton­å­ring­ar i pu­ber­te­ten of­tast drab­bas av av ak­ne, även om ock­så vux­na kan få fin­nar. Fin­nar kan även va­ra ärft­ligt och kan ock­så or­sa­kas av vis­sa smink­pro­duk­ter och me­di­ci­ner.

Nå­gon kur som av­lägs­nar fin­nar­na för gott har in­te dykt upp än, men det finns me­to­der för att mins­ka talg­pro­duk­tio­nen och hind­ra att po­rer­na el­ler hår­säc­kar­na blir in­flam­me­ra­de. Du kan kö­pa två­lar och krä­mer med ak­ti­va äm­nen som hjäl­per till att öpp­na po­rer­na, för­hind­ra att de täpps igen och dö­da bak­te­ri­er­na. Vid svå­ra­re ak­ne kan din lä­ka­re ge dig me­di­cin på re­cept.

Men an­ti­ak­ne­pro­duk­ter har ock­så bi­verk­ning­ar, och det kan ta fle­ra må­na­der in­nan sym­to­men mins­kar. Det finns även mer ra­di­ka­la be­hand­ling­ar som la­ser och lju­ste­ra­pi, men de har gett blan­da­de re­sul­tat. Na­tur­ligt­vis finns det enkla­re sätt att be­grän­sa fin­nar­na på, som att tvät­ta an­sik­tet (men in­te mer än två gång­er om da­gen), lå­ta bli att kläm­ma fin­nar­na ef­tersom det kan för­vär­ra in­fek­tio­nen samt hål­la fett hår bor­ta från an­sik­tet.

Ut­ö­ver att se till att hu­den är ren och fri från bak­te­ri­er, kan vi för­sö­ka mins­ka talg­pro­duk­tio­nen. Ef­tersom stress kan sti­mu­le­ra hor­mo­ner som bi­drar till fin­nar, kan du pro­va med yo­ga och me­di­ta­tion. En­ligt forsk­ning tycks även zink ha en ef­fekt på ak­ne.Bra zink­käl­lor i kos­ten:• Råa ost­ron • Pumpakär­nor • Grisle­ver • Full­korns­pro­duk­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.