Snäl­la och ela­ka bak­te­ri­er

DIN KROPP ÄR HEM ÅT MIL­JAR­DER MIKROBER – UT­AN DEM ÖVERLEVER DU IN­TE!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Du blir kanske för­vå­nad när du hör att ba­ra hälf­ten av cel­ler­na i krop­pen är män­ni­sko­cel­ler. För­hål­lan­det mel­lan män­ni­sko­cel­ler och mikro­or­ga­nis­m­cel­ler är un­ge­fär 1:1, och de fles­ta mikro­or­ga­nis­mer är bak­te­ri­er. Det bak­te­ri­el­la mik­ro­sy­ste­met i krop­pen kal­las mi­kro­bi­om och har en enorm be­ty­del­se för häl­san.

Bak­te­ri­er har oför­tjänt då­ligt ryk­te. Vis­sa av dem or­sa­kar myc­ket rik­tigt in­fek­tio­ner och gör oss sju­ka. En del är till och med köt­tä­tan­de! Men des­sa skad­li­ga bak­te­ri­er är en säll­synt mi­no­ri­tet. Mind­re än fem pro­cent av värl­dens mikro­or­ga­nis­mer är sjuk­doms­fram­kal­lan­de, och de all­ra fles­ta bak­te­ri­er­na i krop­pen är ofar­li­ga.

Många av dem fyl­ler en vik­tig funk­tion, i syn­ner­het de som le­ver i mat­smält­nings­sy­ste­met. Fors­kar­na har pre­cis bör­jat få upp ögo­nen för hur stor in­ver­kan des­sa bak­te­ri­er fak­tiskt har på vår häl­sa. Bak­te­ri­er­na som le­ver i tar­men (och kal­las tarm­bak­te­ri­er) sam­ver­kar med krop­pen för att bry­ta ner äm­nen i ma­ten som krop­pen in­te kan han­te­ra på egen hand. Det är fak­tiskt bak­te­ri­er som pro­du­ce­rar vik­ti­ga vi­ta­mi­ner som K2 och B12. K2 be­hövs för att blo­det ska kun­na ko­a­gu­le­ra och B12 är vik­tigt för fle­ra av krop­pens nyc­kel­funk­tio­ner. Krop­pen kan in­te själv ska­pa nå­gon av dem. När de ”snäl­la” bak­te­ri­er­na är i ma­jo­ri­tet hjäl­per de dess­utom till att hål­la de ”ela­ka” bak­te­ri­er­na bor­ta och skyd­dar oss på så sätt från sjuk­do­mar.

Men mat­smält­ning­en är ba­ra en li­ten del av tarm­flo­rans ar­be­te. Ny forsk­ning kopp­lar oba­lans i tarm­flo­ran till fle­ra all­var­li­ga sjuk­do­mar, bland an­nat hjärt­sjuk­dom, diabetes, ko­lik och Parkin­sons sjuk­dom. Bak­te­rie­ba­lan­sen i tarm­flo­ran kan i hög grad på­ver­ka hur ef­fek­tivt im­mun­för­sva­ret fun­ge­rar, och den kan till och med på­ver­ka vårt be­te­en­de och vår psy­kis­ka häl­sa! Forsk­ning ty­der på att tarm­flo­rans sam­man­ sätt­ning har stor be­ty­del­se för om vi blir över­vik­ti­ga och ut­veck­lar diabetes. Bak­te­ri­e­sam­man­sätt­ning­en i tar­men kan näm­li­gen för­änd­ra hur krop­pen lag­rar fett, re­gle­ra blod­soc­ker­hal­ten och på­ver­ka hor­mo­ner­na som re­gle­rar ap­ti­ten. Det ver­kar som om över­vik­ti­ga har en re­la­tivt en­si­dig tarm­flo­ra, me­dan den hos nor­mal­vik­ti­ga är myc­ket mer va­ri­e­rad.

De fles­ta av krop­pens bak­te­ri­er finns i tar­men, men det finns en rad oli­ka bak­te­ri­er även på hu­den. Tack va­re dem slip­per du hud­in­fek­tio­ner, men om hu­den blir ska­dad el­ler om det blir för många bak­te­ri­er kan mäng­den be­hö­va re­gle­ras. Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ore­gon har kom­mit fram till att vi al­la om­ges av en egen mi­kro­bi­ell at­mo­sfär. Den kal­las mi­kro­bi­om och är li­ka unik som vå­ra fing­er­av­tryck. Det går fak­tiskt att iden­ti­fi­e­ra en män­ni­ska ge­nom att ta ett prov på hen­nes spe­ci­el­la ”bak­te­ri­e­at­mo­sfär”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.