” Un­der­bart att ha kla­ra ögon”

Kryss - - FOKUS PÅ SYN! -

Bo­dil är en ener­gisk dam på 80 år. Hon blev en­sam för någ­ra år se­dan men har hit­tat ba­lan­sen i till­va­ron igen. Bo­dil sä­ger: ” Li­vet fort­sät­ter och gläd­jeäm­ne­na finns kvar, ex­em­pel­vis äls­kar jag att lä­sa bra böc­ker och då är sy­nen be­ty­del­se­full”

Bo­dil bor i ett fint hus med un­der­bar träd­gård. Att bli äld­re för ju med sig vis­sa för­änd­ring­ar och ibland för­säm­ring­ar… – Jag har all­tid äls­kat att lä­sa så för mig är det av högs­ta vikt att be­hål­la en nor­mal och god syn, be­rät­tar Bo­dil. På köks­bor­det hem­ma hos Bo­dil står en ask med Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min. – Un­der en pe­ri­od upp­lev­de jag att ögo­nen in­te var li­ka skar­pa som de bru­ka­de va­ra. Det stör­de mig na­tur­ligt­vis ef­tersom jag är myc­ket för­tjust i att lä­sa böc­ker och tid­ning­ar. Det på­ver­kar fak­tiskt mitt hu­mör ne­ga­tivt om jag in­te lä­ser re­gel­bun­det, ler Bo­dil.

Blå­bär med lu­te­in och vi­ta­mi­ner

I en tid­ning läs­te Bo­dil en ar­ti­kel om Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min. – Jag ha­de hört histo­ri­er­na om and­ra världs­kri­gets eng­els­ka krigs­pi­lo­ter som åt blå­bär in­nan de åk­te iväg på si­na upp­drag. Jag be­slöt att ge ta­blet­ter­na en chans och nu har jag ätit Blue Ber­ry un­der en tid och jag tar dem var­je mor­gon till­sam­mans med min fru­kost, be­rät­tar Bo­dil vi­da­re.

Mitt go­da hu­mör kom till­ba­ka

Bo­dil för­kla­rar hur vik­tigt det är för hen­nes hu­mör att kun­na lä­sa tid­ning­en var­je mor­gon och att hon även kän­ner sig lyck­ligt lot­tad som kan kö­ra bil till vän­ner och be­kan­ta. – Jag är myc­ket im­po­ne­rad av Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min i den fi­na as­ken med sil­ver­trä­det och mitt hu­mör är på topp. Mi­na vän­ner in­ty­gar att jag är sam­ma gla­da Bo­dil, av­slu­tar hon med ett brett le­en­de.

” Vi­ta­min A och zink bi­drar till att bi­be­hål­la en nor­mal syn­för­må­ga.” Tit­taT eft ft er sil­ver­trä­det på för­pack­ning­en. Det är din ga­ran­ti för en kon­trol­le­rad ori­gi­nal­pro­dukt med fokus på kva­li­tet och sä­ker­het. Blue Ber­ry kan kö­pas i häl­so­bu­ti­ker, apo­tek...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.