Lu­te­in och blå­bär ef­ter­frå­gas av många

Kryss - - FOKUS PÅ SYN! -

Lu­te­in är ett na­tur­ligt pig­ment som in­te kan till­ver­kas i krop­pen ut­an mås­te till­fö­ras via kos­ten. Lu­te­in är dess­utom det gu­la pig­men­tet i gu­la fläc­ken (ma­ku­la). Med Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min får du i dig lu­te­in var­je dag. Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min har en spe­ci­fik sam­man­sätt­ning som dess­utom be­står av blå­bär, med si­na väl­kän­da egen­ska­per, spe­ci­ellt ut­val­da vi­ta­min och mi­ne­ral samt den väl­re­nom­me­ra­de ör­ten ögontröst.

Ma­ku­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.