Svå­rig­hets­grad:

Kryss - - KLURIGA -

1. På Li­se­berg i Gö­te­borg finns Nor­dens största berg- och dal­ba­na i trä. Den de­lar namn med en fornnor­disk gud. Vad he­ter ba­nan som är mer än tu­sen me­ter lång? 2. Vi by­ter stad och och går från trä till stål. På Grö­na Lund i Stock­holm bygg­des 1988 den­na berg- och dal­ba­na i stål. En mil­jon be­sö­ka­re tar en åk­tur var­je sä­song. Vad he­ter ba­nan som bju­der på 4,5 G i sväng­ar­na? 3. Är man över 120 cm lång kan man ta en tur i en li­te mer skru­vad va­ri­ant av berg- och dal­ba­na på Grö­na Lund. Vad he­ter ba­nan där man kän­ner sig vikt­lös på back­krö­nen? 4. Vill man få jor­den att snur­ra finns den­na typ av ka­ru­sell, som bru­kar ha sam­ma namn, på var och varan­nan nö­je­spark. Har man an­lag för yr­sel bör man av­stå från den­na åkattrak­tion, som an­nars de­fi­ni­tivt är en rik­tig klas­si­ker. Vad he­ter ka­ru­sel­len? 5. En at­trak­tion med ljuv­lig ut­sikt från top­pen, för den som hin­ner nju­ta av den, finns på Grö­na Lund. Man fär­das i ver­ti­kal rikt­ning med en has­tig­het på 3 me­ter/ sek då det går upp­för. På ner­vä­gen når man på 2,5 sek upp i 100 km/ tim. Vad he­ter attrak­tio­nen? 6. Ska­ra Som­mar­land bju­der på myc­ket som har med vat­ten att gö­ra. Så även det­ta, som även tar oss med en tur un­der mar­ken. Ef­ter en fal­luc­ka fär­das du i ca 60km/ tim in­nan re­san är slut. Vad he­ter den­na at­trak­tion? 7. Här är ris­ken gans­ka stor att bli blöt ef­tersom man sit­tan­de i stoc­kar fär­das ner för vat­ten­fall. Du be­fin­ner dig i Gö­te­borg om du går om­bord. Den har fun­nits se­dan 1973 och he­ter - ja, vad då? 8. Tos­se­lil­la, Skå­nes största nö­je­spark lig­ger på vack­ra Ös­ter­len. Årets ny­het var den­na vat­ten­rutsch­ba­na med en fall­höjd på 18 me­ter. På åksträc­kan som är 115 me­ter lär man kun­na kom­ma upp i en has­tig­het av 50 km/ tim­men. Vad he­ter ba­nan? 9. På Tos­se­lil­la finns en rik­tig fa­mil­jefa­vo­rit. En mind­re berg- och dal­ba­na helt och hål­let gjord för bar­nen. Ba­nan har fått namn ef­ter en larv. Vad he­ter den? 10. Po­pu­lä­ra åk­don som upp­skat­tas av al­la åld­rar är kanske så­da­na man får kroc­ka ut­an att man bry­ter mot la­gen. Vad kal­las des­sa elekt­riskt driv­na åk­don van­ligt­vis?

Pir­rig färd i åkattrak­tio­nen vi sö­ker nam­net på i frå­ga 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.