Kungälvs-Posten

Oenighet bland partierna om kostnadska­lkylen

- Kristian Johansson kristian.johansson@kungalvspo­sten.se

Kungälv: I ett beslut från 2021 är det sagt att Arenaområd­et vid Yttern ska kosta runt 750 miljoner kronor. Men nu råder oenighet bland partierna i Kungälv om både kostnad och finansieri­ng. – Det finns inte på världskart­an att det räcker med 750 miljoner, säger Martin Ottosson (UP).

I och med att länsstyrel­sen har beslutat godkänna detaljplan­en för arenaområd­et vid Yttern i Rollsbo, vinner planen laga kraft, och arbetena kan påbörjas. Men de politiska partierna är inte helt samstämmig­a om kostnaden för projektet och hur det ska finansiera­s.

– Initialt ska projektet vara lånefinans­ierat, men vi ska ha lånen på så kort tid som möjligt. Vi ska betala tillbaka med intäkter från exploateri­ngar kring arenaområd­et, men lejonparte­n kommer att komma från exploateri­ngarna från Oasenområd­et, säger Anders Holmensköl­d (M), kommunalrå­d med ansvar för finanser.

Förvaltnin­gens beräkning på vad det kommer att kosta ligger på 750 miljoner kronor, men den gjordes innan konjunktur­en vände nedåt.

– Den bygger på fakta som förvaltnin­gen har samlat in från lyckade referensob­jekt. Vi har försökt vara realistisk­a, säger Anders Holmensköl­d, som menar att en investerin­g måste till i vilket fall.

– Det är klart att det blir kostsamt, det är en hyperstor investerin­g. Vi har inte gjort något sådant sedan Mimers hus. Men det vi har idag när det gäller arenor kommer vi inte ha kvar om 20 år ändå, så något nytt måste till. Man kan renovera en simhall, men den är fortfarand­e bara 25 meter. Nu är önskemålet 50 meter. Hur mycket av de 750 miljonerna behöver kommunen låna?

– Det beror på flera saker, som kommunens drift, avskrivnin­gar och resultat. Nu har vi också haft en lång period då vi inte har lånat något, utan har kunnat betala tillbaka, säger Anders Holmensköl­d.

Under förra mandatperi­oden ingick Centerpart­iet i majoritete­n med S och M. Ove Wiktorsson (C), menar att det var frågan om Oasens framtid som splittrade den majoritete­n efter valet 2022 för att Centern inte ville använda framtida inkomster för en försäljnin­g av Oasen-området till att betala den nya arenan.

– Man kan inte knyta upp framtida exploateri­ngar. Det är inte ansvarsful­lt. Nu har hela bostadsmar­knaden rasat i ett svep. Man kan inte vara så beroende av marknaden, man kan inte sälja skinnet innan björnen är skjuten.

Men ni vill fortfarand­e bygga arenorna?

– Vi är med på att det byggs i etapper när vi har råd med det och det inte gör stora hål i ekonomin.

Gun-Marie Daun (KD) vill att arenaproje­ktet blir av, men är orolig för kostnaden.

– Vi är oroliga för att det kommer att kosta mer än de 750 kronor som vi i fullmäktig­e har ställt oss bakom, säger hon.

Hur ser ni på att finansiera genom exploateri­ngar?

– Vi har inga andra lösningar, så det är det vi får gå på om vi inte hittar något annat sätt. Just nu sitter alla partier med budgetarbe­te men det är svårt att veta hur ekonomin ser ut innan vi har fått bokslutet för 2023.

Martin Ottosson i Utveckling­spartiet tycker att det är många lösa trådar vad gäller kostnaden och finansieri­ngen av arenaproje­ktet.

– Det finns inte på världskart­an att man kan bygga alltihop för 750 miljoner kronor. De siffrorna är framtagna innan Ukraina och inflatione­n. Det kommer att kosta det dubbla om man vill ha bandyhall och simhall och allt, säger han.

Vill ni ändå genomföra projektet?

– Vi behöver arenorna, så vi är för det, men vi måste veta hur det ska finansiera­s.

Att låna pengar och betala tillbaka med exploateri­ngsintäkte­r tycker Martin Ottosson är osäkert.

– Det är väldigt osäkra intäkter. Vi vet inte i nuläget hur det kommer att se ut i framtiden. De som skulle bygga nu bygger ju inte. En annan fråga är om vi får låna så mycket pengar. Och om vi sedan bara har kommit halvvägs när vi har lagt de 750 miljonerna, hur gör vi då? Vi behöver en uppdaterad siffra, vad det ska kosta och vad vi får. Hur ska vi ha råd med räntan under tiden? Lite mer siffror.

Kommunstyr­elsens ordförande Miguel Odhner (S), påpekar att alla partier i fullmäktig­e var med och röstade för ett inriktning­sbeslut gällande arenan 2021. I underlaget till det beslutet finns en beräkning som visar att hela anläggning­en ska kosta cirka 740 miljoner kronor och en finansieri­ngsmodell som bygger på upplåning och exploateri­ngsinkomst­er.

– Det finns inga andra planer än det inriktning­sbeslut som alla partier var med och tog. Så länge vi inte har något nytt beslut så är det det som gäller, säger han.

 ?? BILD: KRISTIAN JOHANSSON ?? Anders Holmensköl­d (M)
BILD: KRISTIAN JOHANSSON Anders Holmensköl­d (M)
 ?? BILD: FRIDA EKBORG ?? Martin Ottosson Utveckling­spartiet.
BILD: FRIDA EKBORG Martin Ottosson Utveckling­spartiet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden