JÜR­GEN KLOPP: ”HAN ÄR OUTSTANDING”

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren Fo­to: IBL

Steven Ger­rard läm­na­de ett jät­te­hål ef­ter sig 2015.

Men snab­ba­re än nå­gon kun­nat ana har Jor­dan Hen­der­son bör­jat fyl­la igen det – som spe­la­re och som kap­ten.

– Han är outstanding, jag kan in­te ge ho­nom mer be­röm, sä­ger Jür­gen Klopp.

En klub­bi­kon som Steven Ger­rard er­sät­ter man in­te hur en­kelt som helst, men Jor­dan Hen­der­son, 26, har gjort allt han kan så här långt. Sam­ti­digt som han har ta­git yt­ter­li­ga­re ett steg bak­åt i pla­nen så har han också lärt sig mer om kap­tens­rol­len.

– Jag för­sök­te växa in i det så snabbt som möj­ligt. Jag skri­ker då och då, men in­te för myc­ket. Möj­li­gen är jag mer hög­ljudd på pla­nen nu­me­ra, men ut­an­för pla­nen för­sö­ker jag mer pra­ta med med­spe­lar­na en och en och va­ra en så god fö­re­bild som jag kan, be­rät­tar han för Li­ver­pools hem­si­da. Bätt­re av all kri­tik

Det är en lång re­sa som han gjort, från det att klub­ben be­ta­la­de då smått his­na­de 18 mil­jo­ner pund för 21-åring­en 2011. De förs­ta åren var tunga, rik­tigt tunga, och det gick så långt att Li­ver­pool för­sök­te mins­ka för­lus­ten ge­nom att by­ta bort Hen­der­son plus peng­ar mot Ful­hams Clint Demp­sey 2012. Af­fä­ren gick ald­rig ige­nom, och det är Li­ver­pool gla­da för i dag. Hen­der­son me­nar att han bli­vit en bätt­re spe­la­re av all kri­tik han fått från sup­port­rar och me­dia.

– Du kan an­vän­da det. Det går att för­sö­ka ig­no­re­ra en del, men du kom­mer all­tid hö­ra det än­då i slutän­dan. Du kan för­sö­ka göm­ma dig för kri­ti­ken, men du be­hö­ver egent­li­gen in­te gö­ra det ef­tersom den på ett sätt gör dig star­ka­re och kan hjäl­pa dig mo­ti­ve­ra dig att bli bätt­re. Jag har an­vänt mas­sor av det jag fått hö­ra ti­di­ga­re för att be­vi­sa att kri­ti­ker­na har haft fel, sä­ger han i en in­ter­vju med Te­le­graph.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.