1992 SKREVS LI­VER­POOL FOOTBALL CLUB IN PÅ SKÖLDEN

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren

Den evi­ga flam­man, li­ver­få­geln och ”You’ll Ne­ver Walk Alone” från Bill Shankly Ga­tes.

Li­ver­pools klubb­mär­ke är klas­siskt, men har in­te all­tid sett ut som det gör i dag.

Från bör­jan an­vän­des Li­ver­pools stads­va­pen som in­spi­ra­tion, men klub­ben för­bjöds an­vän­da det i slu­tet av 1940-ta­let.

Det var först ef­ter det and­ra världs­kri­get som Li­ver­pool sat­te sitt klub­bem­blem på match­trö­jan men re­dan när klub­ben bil­da­des an­vän­des en va­pen­sköld som var in­spi­re­rad av Li­ver­pools stads­va­pen. Li­ver­få­geln (the li­ver­bird) fanns med från bör­jan, men i det förs­ta klub­bem­ble­met flan­ke­ra­des den på varsin si­da av havs­gu­dar­na Tri­ton och Nep­tu­nus.

Sym­bo­len an­vän­des på flag­gor, me­dal­jer och från 1935 också på match­pro­gram­met, då Li­ver­pool och Ever­ton från och med det året be­slu­tat att gö­ra varsitt pro­gram.

När de of­fi­ci­el­la mat­cher­na star­ta­de igen ef­ter and­ra världs­kri­get ha­de klub­ben dock tving­ats änd­ra klubb­sym­bo­len. De lo­ka­la po­li­ti­ker­na ha­de en­ligt tid­ning­en Li­ver­pool Echo sagt nej till att lå­ta klub­ben an­vän­da stads­sköl­den, till klubb­sty­rel­sens sto­ra be­svi­kel­se.

Från 1947 an­vän­des i stäl­let ett nytt klub­bem­blem, som fak tisk t ha­de väl­digt sto­ra lik­he­ter med da­gens kanske all­ra störs­ta ri­val, Man­ches­ter Uni­ted. Li­ver­få­geln fanns fort­fa­ran­de med i mit­ten, men runt om den fanns sam­ma sorts bå­gar som på Uni­teds mär­ke. För­vå­nan­de nog an­vän­des den­na he­la vä­gen fram till 1974, och en­ligt lfchisto­ry.net till och med på det of­fi­ci­el­la match­pro­gram­met till Eu­ro­pacup­fi­na­len 1981.

Det var dock in­te den klubb­sym­bol som från slu­tet av 1940-ta­let var fast­sydd på match­trö­jan, ut­an den an­vän­des mer för of fi­ci­el­la do­ku­ment, som brev­pap­per och kon­trakt.

Match­trö­jans klubb­sym­bol har i stäl­let sett un­ge­fär li­ka­dan ut, för­u­tom att li­ver­få­gelns ut­se­en­de har för­änd­rats ef­ter hand. När klub­ben firade 100 år 1992 skrevs ”Li­ver­pool Football Club” in på skölden (i stäl­let för som ti­di­ga­re un­der den). Det var också då som över­de­len av Bill Shankly Ga­tes med ”You’ll Ne­ver Walk Alone”-tex­ten la­des på, till­sam­mans med den evi­ga flam­man till min­ne av de 96 sup­port­rar­na som dog i Hills­bo­rough-ka­ta­stro­fen.

2012/13 byt­tes klubb­sköl­den ut på match­trö­jan och har se­dan dess i stäl­let ba­ra li­ver­få­geln på brös­tet med bok­stä­ver­na L.F.C. un­der.

Klubb­mär­ket är dock fort­fa­ran­de det­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.